pondelok 1. júla 2019

Škapuliarska púť Topoľčianky 2019


V dňoch od 10. do 14. júla sa uskutoční tradičná Škapuliarska púť v obci Topoľčianky. V tomto roku to bude 333. púť, keď sa pútnici v obci Topoľčianky zídu na Škapuliarskej púti, ktorá bude spojená s prijatím nových členov do Škapuliara. V sobotu 13. júla 2019 o 20:00 hod. bude hlavným celebrantom J. Exc. Mons. Tomáš Galis žilinský biskup. Duchovné podujatie vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 14. júla 2019 o 10.30 hod. na miestnej Kalvárii. Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup J. Exc. Mons. Viliam Judák.Svätý Peter

Apoštol Peter bol synom rybára Jonáša z galilejskej Betsaidy. Jeho pôvodné meno bolo Šimon. Býval v Kafarnaume. Ježiš Kristusho povolal spolu s jeho bratom Ondrejom. V evanjeliovej správe o vyvolení Dvanástich dostal od Ježiša nové meno - Peter ( z gréckeho Petros, Petra - skala aramejský ekvivalent - kéfas). Patril do skupiny jeho najbližších. V mene Dvanástich vyznal, že Ježiš je mesiášom, božím synom (porov. Mt 16, 16n). Po zmŕtvychvstaní sa Kristus zjavil Petrovi, pričom mu odovzdal pastiersku moc nad Cirkvou. Po zoslaní Ducha Svätého predniesol misíjnu reč Židom, pričom stál na čele učeníkov a prvej kresťanskej komunity v Jeruzaleme. Evanjelium hlásal aj mimo Jeruzalema - v Samárii, Lyde, Jaffe, Cézarei. Po zázračnom vyslobodení z väzenia (42) odišiel do Antiochie a potom do Ríma,kde viedol cirkevnú obec do svojej smrti v roku 67. Evanjeliá poukazujú na jeho zvláštnu pozíciu v skupine apoštolov. Spisy Nového zákona ho spomínajú stopäťdesiat krát. Počas prenasledovania kresťanov za vlády Neróna (64 - 67) bol apoštol Peter uväznený a ukrižovaný dolu hlavou.Je autorom dvoch listov, ktoré sú súčasťou novozákonných kníh. Nad jeho hrobom postavili v roku 320 chrám, ktorý nadobudol poslednú formu v podobe vatikánskej baziliky - Basilica Constantiana. Pri archeologických výskumoch v rokoch 1940 - 1949 pod súčasnou Bazilikou svätého Petra objavili staroveký cintorín, ktorý bol prestavaný okolo roku 160. Prestavbu vykonali na zvýraznenie jedného hrobu, ktorý musel byť vo zvláštnej úcte. Vo svetle ďalších iných svedectiev pokladáme tento hrob za hrob svätého Petra. Ani objektívne výskumy nespochybňujú jeho telo, ktoré sa našlo uložené na úctu v blízkosti pôvodného hrobu. Dnes je uložené pod pápežským oltárom v Bazilike svätého Petra. Nezávisle od materiálnych svedectiev bol hrob svätého Petra vo Vatikáne miestom, okolo ktorého sa koncentroval kult tohto svätého. Už v roku 258 - hovoria svedectvá - slávili sviatok na počesť svätých Petra a Pavla 29. júna. Svätému Petrovi spolu so svätým Pavlom patrí titul apoštolské kniežatá. Svätý Peter je nebeským patrónom viacerých diecéz a miest. Je patrónom predovšetkým pápežov a biskupov. Uctievajú si ho rybári, stavitelia mostov, kováči, kamenári, námorníci, hodinári. ľudia ho vzývali ako orodovníka počas niektorých chorôb (epilepsia, horúčka, zimnica, uštipnutie hadom).


streda 29. mája 2019

Modlitba Pátra Pia k Anjelovi strážcovi


"Ó, môj anjel strážny, staraj sa o moje telo a moju dušu.
Osvetľuj moju myseľ, aby som mohol lepšie spoznať Pána, svojho Boha
a milovať ho celým svojím srdcom.
Sleduj ma, keď sa modlím, aby som nepodľahol pokušeniu.
Udržiavaj ma svojou radou, aby som mohol žiť ako dobrý kresťan
a veľkoryso mi pomáhaj vykonávať dobrú prácu.
Chráň ma pred nástrahami zlého
a posilňuj ma počas pokušenia, aby som mohol vyhrať boj proti zlu.
Zostaň vždy blízko mňa a nikdy neprestávaj byť mojím strážcom,
kým nebudem povolaný do Otcovho domu,
kde spoločne budeme chváliť Pána po celú večnosť."
pondelok 20. mája 2019

Otokar Prochászka

Otokar Prochászka sa narodil 10. októbra 1858 v Nitre a zomrel 2. apríla 1927 v Budapešti. V rokoch 1869 až 1871 študoval na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Gymnaziálne štúdiá dokončil na Gymnázium Svätého Štefana v Esztergome 1873 - 1875. Po teologických štúdiách na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme ho roku 1881 vysvätili za kňaza. V štúdiách pokračoval na Univerzite svätého Gregora v Ríme. Od roku 1884 pôsobil v Ostrihome ako profesor teológie, od roku 1904 prednášal v Budapešti dogmatiku. Biskupské svätenie prijal 21. decembra 1905 v Sixtínskej kaplnke hlavným svätiteľom bol pápež Pius X. Biskupom sa stal v Stoličnom Belehrade v Székesfehérvári. Bol jedným zo spoluzakladateľov Katolickej ľudovej strany, jedným zo zakladateľov Krajinskej kresťansko-socialistickej strany, v rokoch 1920 až 1922 bol poslancom parlamentu, potom predsedom Kresťanskej zjednotenej národnej strany. Roku 1909 sa stal dopisujúcim a roku 1920 riadnym členom Maďarskej akadémie vied, roku 1926 členom Kisfaludyho spoločnoti. Patril k najvýznamnejším propagátorom kresťanskej sociálnej náuky, deklarovanej encyklikou Leva XIII. Rerum novarum. Svojimi kázňami a prednáškami po celom Uhorsku i článkami, knihami a organizačnou aj politickou činnosťou viedol boj za kresťanské smerovanie maďarskej inteligencie, proti socializmu i kapitalistickému liberalizmu. Snažil sa o sociálnu reformu na kresťanských základoch, ktorá by umožnila každému dôstojný život. Vo filozofii presadzoval bergsonizmus proti novotomizmu. Jeho práce vyšli v zobraných dielach Prohászka Ottokár osszes muvei I-XXV. Budapešť 1928 - 1929 a mali veľký vplyv. 
štvrtok 9. mája 2019

Koloman z Bardejova

Koloman z Bardejova sa vybral v roku sa v roku 1898 vybral do USA za prácou, ktorej na Slovensku v tom čase dosť nebolo, alebo bola minimálne ohodnotená. Počas cesty za oceán sa musel Koloman tlačiť v Parníku s ďalšími obyvateľmi z Európy. Za oceánom Koloman začal pracovať baniach v štáte Pensylvánia. Práca v bani nie je zaiste ľahká no Koloman vydržal a za svoju prácu bol aj patrične ohodnotený. Z ušetrených peňazí po návrate na Slovensko si z časti kúpil polia a časť rozdelil do dvoch bánk. Po čase jedna z bánk skrachovala a Koloman prišiel o čiastku svojich peňazí. Po nástupe Komunistického režimu k moci sa v bývalom Československu udialo znárodnenie a Koloman prišiel i nakoniec o ťažko nadobudnutí majetok. 

sobota 20. apríla 2019

Liturgia a veľkonočné tajomstvo

Pre nás kresťanov by mal byť hlavnou postavou celých dejín, Ježiš Kristus. Tak v živote Ježiša Krista je ústredným bodom spasiteľské veľkonočné tajomstvo. Veľkonočné tajomstvo a Kristovo zmŕtvychvstanie, obsahuje však prechod Pána Ježiša z pozemského života, zakončeného ukrutnou smrťou na Veľký Piatok do slávy svojho nebeského Otca (Vzkriesenie a Nanebovstúpenie). V krste Bielej Soboty sme s Ježišom Kristom zomreli v hriechu a povstali sme s ním k novému životu. Keby sme boli bývali zomreli po krste, boli by sme už s Kristom aj v nebi. Náš prechod z poníženia hriechu do slávy Boha Otca by bol býval uskutočnený. My však počítame dlhé dni a roky nášho jestvovania v okolnostiach nie priaznivých kresťanskému životu; preto musíme každý deň brať na seba kríž, niesť ho s Kristom, zapierať sa, umierať nezriadenému sebectvu, aby sme mohli vzrastať v Kristovom živote a v nádeji na slávu Nebeského Otca nášho Pána, na radostný a definitívny prechod do nej. Každý deň musíme žiť toto veľkonočné tajomstvo. Celá liturgia smeruje k tomu, aby nám ho pomohla žiť. Každý rok veľmi slávnostným spôsobom prežívame s Ježišom Kristom jeho smrť a oslavu, vo svätom troj-dní Veľkého týždňa. Táto slávnostná spomienka je ústredným bodom celého liturgického roku. K nemu sú zamerané všetky ostatné tajomstvá Kristovho života. Kristus sa narodil kvôli Veľkej noci, aby z poslušnosti za nás zomrel a nás spasil.  

nedeľa 24. marca 2019

Svätý Nikodém

Biblická postava známeho farizeja a učiteľa zákona, ktorý hľadal cestu k Ježišovi "On prišiel v Noci k Ježišovi a povedal mu: "Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh." (Jn 3, 2
Najprv bol tajným Ježišovým učeníkom, pod rúškom noci, napokon už odhodlane a nebojácne "Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol sto libier zmesi myrhy s aloou." (Jn 19, 39

1. Božská čnosť symbol kotva?
2. Zakladateľ rehole Jezuitov?
3. Kto vysluhuje sviatosť zmierenia? (množ. č.)
4. Plody zo stromu olivovníka?
5. Títo nie sú opití, ako si myslíte. Veď je len ..... hodín ráno. (Sk 2, 15)
6. Krajina kam ušla svätá rodina pred Herodesom?
7. Ježišova Matka?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Keby každý chcel hrať prvé husle, nebolo by vôbec možné vytvoriť orchester. Robert Schumannsobota 16. marca 2019

Túžby človeka

Boh tiež hovorí cez naše najhlbšie túžby. Je však dôležité učiť sa svoje túžby rozlišovať, pretože mnohé z nich sú vychýlené, narušené našou hriešnosťou. Zvlášť to platí o povrchných túžbach, ktoré sa ozývajú s veľkou naliehavosťou a vedú nás k tomu, aby sme si nejaké dobro "odtrhli pre seba" alebo sa uspokojili s niečim príliš malým. Ako ktosi napísal: Je smutné, keď má človek v srdci túžbu po mori, a zastaví sa pri kaluži za domom...
Napriek tomu je dôležité svojmu srdcu načúvať. Mnohé túžby do neho vložil sám Boh a ozýva sa v nich jeho volanie. Pokiaľ človek pocíti túžbu po láske, neznamená to, že si má vziať prvú peknú ženu, ktorú stretne. Ale Pán Boh ho môže pomaly pozývať k tomu, aby hľadal blízkeho človeka a časom sa oženil a cez lásku ženy sa stále viac otváral Božej láske. Iného zasa môže Pán pozývať k tomu, aby vsadil všetko na Božiu lásku a druhých miloval len v Bohu samom. Objavenie vlastnej túžby po láske je už samo osebe Božím volaním. Odpoveď na toto volanie ho uchráni pred tým, aby  nestrávil celý svoj život pri veciach, ktoré k láske vôbec nevedú. 


utorok 19. februára 2019

Blahoslavený Konrád z Piacenzy

Narodil sa v roku 1290 a zomrel v roku 1351. Pri poľovačke zavinil požiar, za čo však odsúdili nevinného človeka. Keď sa to dozvedel, priznal sa, predal svoj majetok, aby nahradil škody, a sám sa stal pustovníkom.

1. Ježiš mal na hlave tŕňovú .....?
2. Prvá Božská osoba?
3. Mesto v ktorom vyrastal Ježiš?
4. Manželka Izáka?
5. Mojžišov brat?
6. Kto porazil Goliáša?

1.


2.
3.4.


5.
6.
Každý deň má svoje povinnosti

Keď som nedávno stretol nášho penzionovaného pána nazvime ho Koloman nečinne postával na ulici pred našim pracoviskom, zjavne sa dostal do rozpakov: "Veď viete, ako to je, chodieval som sem každý deň. Celé desaťročia. Zvyk je železná košeľa!" Hovoril. Návyky sú veľmi tuhé. Najmä tie, ktoré vznikli z povinnosti. Keď sa potom povinnosť pominie, návyk ostane ako obal: prázdny, dutý, nezmyselný. Ale či sa povinnosť naozaj pominula? Nie je to tak, že sa zmenila? Lebo ak je povinnosť "požiadavkou dňa", potom má každý deň svoje požiadavky. A tie sa zmenili, tak ako sa zmenil deň. My musíme tú zmenu spoznať a splniť. Novú povinnosť treba spoznať a prijať. Prv bolo požiadavkou dňa podať výkon na pracovisku. Teraz treba iné vykonať - inde a inak, ale je to tak isto výkon ktorý sa požaduje! Postaviť sa takej zmenenej požiadavke dňa i noci. Predpokladá to zrelosť, ktorú tie všetky predošlé roky mali vypestovať. Ale nedala sa nacvičiť, preto taká zmena postojov i návykov nie je jednoduchá, a čím je prudšia, tým je ťažšia. Kým dýchame, kladie na nás deň svoje požiadavky. Čím dlhšie žijeme, tým viac aj noc pridáva k nim svoje skúšky. Kým žijeme, potrebujeme silu vytrvať, odvahu i trpezlivosť, ba v rokoch takzvaného "zaslúženého odpočinku" ešte oveľa dôkladnejšie a vo väčšej miere. 


streda 6. februára 2019

Svätá Agáta

Panna a mučenica, žila v prvej polovici 3. storočia v Katánii na Sicílii. Traduje sa, že odmietla ponuku prefekta mesta na manželstvo, ktorý sa jej ako kresťanke kruto pomstil.

1. Mama Panny Márie?
2. Hora na ktorej ukrižovali Ježiša?
3. Mojžišov brat?
4. Neveriaci apoštol?
5. Kto nariadil prvý súpis ľudu?

1.
2.3.
4.

5.
štvrtok 31. januára 2019

Prinášať viac ovocia

Otec si praje, aby sme prinášali viac ovocia, preto svoje ratolesti čistí (porov. Jn 15, 2). A to je skutočnosť, ktorá nás tak trochu popudzuje. Často si hovoríme: Čo také zlé som spravil, že na mňa Boh zase niečo dopúšťa? Možno sa niekedy viac dívame na život ľudí tohto sveta a hovoríme si: tak ten do kostola nechodí, Bohu sa len rúha, a má pritom krásnu ženu, šikovné deti, dobrú prácu, kariéru, peniaze, a ešte k tomu je aj zdravý. Ale ako k tomu prídem ja? Otec nás čistí predovšetkým svojim slovom, ale tiež aj utrpením, každým nezdarom nášho života a mnohým ďalším, čo napríklad vôbec nechápeme. Také čistenie niekedy bolí, ale mnohokrát je nutné, aby nás od našej "zahľadenosti" do seba vrátilo k pohľadu na Boha. Podobné otázky si totiž kladú predovšetkým tí, vnímajú svoj život s Bohom ako povinnosť, ale o radosti z Boha veľa nevedia. Nie vždy vlastnou vinou, ale niekedy aj kvôli tomu, že im vyhovuje taký náboženský život, ktorý príliš nezasahuje do ich súkromia ich vnútra. Ani netušia, o čo sa okrádajú. Ale Otec to vie, a tak ich niekedy pozve na cestu očisťovania, aby im mohol dať viac zakúsiť sám seba a tým aj svoju lásku. Kiežby som dokázal Bohu poďakovať za to,že čistí svoje ratolesti, že i ja smiem byť touto ratolesťou! Že má o mňa stále záujem, že mi nedovolí zarastať, že pracuje na tom, aby som prinášal ovocie. 

utorok 22. januára 2019

Svätý Vincent diakon a mučeník

Vincent diakon zaragozskej cirkvi, spolu so svojim biskupom Valeriánom bol väznení vo Valencii. Zomrel ako mučeník po strašnom mučení za Diokleciánovho prenasledovania vo Valencii v Španielsku. Jeho úcta sa hneď rozšírila po celej Cirkvi.

1. Božská čnosť ktorej symbolom je kríž?
2. Kde dostal Mojžiš desatoro?
3. Mesto kde vyrastal Ježiš?
4. Brat Metoda?
5. Radostná zvesť?
6. Božská čnosť ktorej symbolom je kotva?
7. Neveriaci apoštol?

1.

2.

3.4.

5.


6.

7.