pondelok 1. januára 2018

Sviatok svätej rodiny

   Manželstvo a rodina sú dnes stredobodom pozornosti tak Cirkvi ako aj občianskeho spoločenstva. Podľa jedného prieskumu sú iba tri percentá manželiek vo svojom manželstve spokojné a šťastné. 75% ľudí žijúcich v manželstve je nešťastných preto, že sa partneri dopúšťajú nevery. 97% manželstiev je nespokojných, pretože im vychladla láska a namiesto dôverného vzťahu pociťujú nudu, samotu, znechutenie a mrzutosť. Na otázku pri sociologickom prieskume: "Ktorý deň vo vašom manželstve bol najšťastnejší?", zaznela odpoveď: "Najšťastnejší deň v mojom manželstve bol ten, keď súd vyhlásil moje manželstvo za rozvedené!"
   Problémov je veľa a ich riešenie je naliehavé. Bývanie, nezamestnanosť, nízky plat. Problémy s deťmi: prijatie Božieho daru nového života, krst, plná náboženská výchova v rodinnom a farskom spoločenstve. 
   Rodina ako základná bunka štátneho spoločenstva je narušovaná volenými predstaviteľmi, ktorí svojimi zákonmi podporujú spolužitie "na hromádke", dokonca sa snažia legalizovať spolužitia homosexuálov ako moderný spôsob života. V niektorých triedach je polovica detí z rozvedených manželstiev. Nie je výnimkou, že v jednej takej rodine žije s matkou päť detí a každé má iné priezvisko. Duša dieťaťa je zmätená. Začína rozmýšľať, prečo má iné priezvisko ako mamička. Túži po bezpečí a istote, pýta sa, ale odpovede sú preň nepochopiteľné. 
   Pre nás veriacich je samozrejmé, že nám Cirkev na sviatok svätej rodiny dáva za vzor Máriu, Jozefa a dieťa Ježiša. Na všetkých členoch tejto ideálnej rodiny vidíme, že sú si vedomí, že ich spoločenstvo im nie je dané preto, aby jeden mal a bral dobro z toho druhého. Ich zväzok je na to, aby jeden slúžil druhému a celá rodina aby slúžila Bohu. Veľkosť Panny Márie a svätého Jozefa je v tom, ako sa dali ochotne do diela spásy. K tomu ich priviedla vôľa Božia. Oni tú Božiu vôľu prijali a preto im bol zverený Ježiš, ako by sa opakovali slová faraónovej dcéry pri záchrane Mojžiša a odovzdaní jeho matke: "Vychovávaj to dieťa pre mňa!"
   Kresťanským rodičom sa pripomína pri krste: "Vychovávaj to dieťa pre dielo vykúpenia a spásy."     


obraz: Juan Simón Gutiérrez - The Holy Family

streda 27. decembra 2017

Prečo je dôležité byť na svätej omši.

Byť na omši znamená prijímať plnosť milosti, pravý život Najsvätejšej Trojice. Nijaká nebeská, ani pozemská moc nám nemôže dať viac ako omša, pretože na nej do nás vstupuje Boh. Byť na omši znamená obnoviť zmluvu s Bohom ako pri svadobnom obrade, pretože omša je Baránkova svadobná hostina. Skladáme prísahu, zaväzujeme sa, stávame sa novými ľuďmi podobne ako v manželstve. Navždy sa meníme. To by sme nikdy nemali podceniť. Na omši nám Boh dáva svoj život. Nejde tu o metaforu, ani o symbol, ani o náznak. Každý z nás má slobodnú vôľu a môže si vybrať život, alebo smrť, požehnanie, alebo zatratenie. 

V nebi budete s tými, s ktorými ste teraz na zemi

Zjavenie je akýmsi rodinným stretnutím so všetkými Božími deťmi; a platí to aj o nebi na zemi, o svätej omši. Vráťme sa k pôsobivému úryvku z Listu Hebrejom: "No vy ste sa priblížili k vrchu Sion ... k nebeskému Jeruzalemu ... a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi" (Hebr 12, 22-23). Na omši sa nebo dotýka zeme a zahŕňa rodinu samého Boha. Ján v Knihe zjavenia tento obraz len zosilňuje. Naše spoločenstvo s Kristom opisuje veľmi osobným termínom ako "Baránkovu svadobnú hostinu" (Zjv 19,9).