utorok 12. júna 2018

Svätý Anton Paduánsky

Narodil sa okolo roku 1195 v Lisabone Portugalsku. Prijali ho medzi rehoľných kanonikov svätého Augustína. Čoskoro po kňazskej vysviacke prestúpil k Menším bratom, aby mohol ísť šíriť vieru medzi africké národy. Namiesto toho sa však stal úspešným kazateľom vo Francúzsku a v Taliansku, obrátil mnoho bludárov a ako prvý vo svojej reholi učil bratov teológiu. Zomrel 13. jún 1231 Arcella, dnes časť mesta Padova, Taliansko.


1.
2.
3.
4.
5.

1. Prvý človek?
2. Mesto v ktorom vyrastal Ježiš?
3. Neveriaci apoštol?
4. Prvá Božská osoba?
5. Ako sa volá svokra Rút?

utorok 5. júna 2018

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Úcta k srdcu Ježišovmu sa objavuje v kresťanstve už v ranom stredoveku, najmä u niektorých mystikov. Jej teologické základy položil sv. Ján Eudes (1601 - 1680) a podporili ju videnia sv. Margity Márie Alacoque v r. 1673 - 1675. Cirkev vidí v Božskom Srdci "hlavný znak a symbol tej lásky, ktorou Božský Vykupiteľ neprestajne miluje Večného Otca i všetkých ľudí. Pozoruhodnou črtou úcty je odprosenie za urážky, ktorými ľudia znevažujú Ježiša v Eucharistii. Sviatok Srdca Ježišovho sa slávi v júni, v piatok po druhej nedeli po zoslaní Svätého Ducha.
B
S
K
Ň
A
Z
R
R


D
I
K
C
N
O
E
A


E
A
R
E
I
V
A
B


P
J
S
M
J
T
D
B


ô
E
T
E
O
Ž
A
U


S
I
D
B
Š
V
M
N


T
Á
O
O
V
O
K
I


N
S
P
O
V
E
Ď
AVyrieš osemsmerovku: Birmovka, Sobota, Krst, Adam, Rabbuni, Spoveď, Nádej, Viera, Kňaz, Noe, Pôst

Boh nám dáva veľa veci len preto, aby sme mu ich obetovali. Aj on prijal ľudské telo preto, aby ho obetoval na kríži a dal ho ľuďom za pokrm. Hans Urs von Baltasar 

streda 16. mája 2018

Ján Nepomucky

Svätý Ján Nepomucký sa narodil v roku 1345 a zomrel v roku 1393. Bol kňazom a mučeníkom v časoch sporov medzi pražským arcibiskupom a Václavom IV. Podľa tradície sa stal obeťou zachovania spovedného tajomstva ako spovedník kráľovnej manželky Žofie. Vedzte bratia moji milovaní; každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Rieš osemsmerovku: IZAIÁŠ, YZOP, INRI, MIŠKO, LIPA, BÓZ, MY, VY

J
B
Á
A
N
M
Y
Ó
N
P
E
I
I
Z
A
I
Á
Š
N
P
O
L
O
K
R
M
V
P
U
O
I
C
M
Y
K
Y

streda 9. mája 2018

Hodnota kultúry života a kultúry smrti

Pojem "kultúra života" a "kultúra smrti" použil prvý krát v roku 1995 pápež svätý Jan Pavol II. v encyklike "Evangelium vitae - Evanjelium života". Reagoval tak na celosvetové útoky proti hodnote ľudského života, ľudskej dôstojnosti a zdôraznil, že právo na život je neodňateľné. 

Kultúra života
- prijíma deti vtedy a tak, ako prídu
- zaručuje počatému ešte nenarodenému právo prísť na svet
- zaručuje postihnutým rozvíjať svoje schopnosti 
- zaručuje chorým a starým ľuďom primeranú starostlivosť

Kultúra smrti
- šíri potraty
- podporuje antikoncepčnú mentalitu
- podporuje umelé oplodnenie
- povoľuje eutanáziu
- podporuje ideológiu rodovej rovnosti (gender)


štvrtok 26. apríla 2018

Hodnota a rebríček hodnôt


Každá rodina si vytvára vlastný životný štýl v súlade s vierou, tradíciami, kultúrnymi koreňmi a jej ekonomickými, ekologickými i sociálnymi prostriedkami. Má vlastný spôsob myslenia, cítenia a potvrdzovania istých princípov, ktoré sa buď dedia, alebo nadobúdajú kritickým myslením a dôkladným uvažovaním. Tak sa vytvára základ výchovy a odovzdávania hodnôt a princípov mladším generáciám. Každé dieťa vyrastá v rodine, ktorá sa opiera o svoju vlastnú filozofiu. Preto sa svojím správaním v škole deti líšia. Takýmto spôsobom je potrebné dieťaťu aj vysvetliť, prečo nie je napríklad také isté ako spolužiaci. Treba mu povedať, že je to tým, že rodina vyznáva určité hodnoty, ktoré sú možno iné, ako majú spolužiaci.foto: https://www.dzbancitatov.sk/profil/viera/

nedeľa 15. apríla 2018

Obeta za naše hriechy


   Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
   Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.
   V tomto úryvku zo Svätého Písma 1 Jn 2,1-5a je tu opäť výzva k nádeji a vlastne aj výzva k obráteniu. Veta: "On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta." je neuveriteľne optimistická. Za to zlé, čo tu bolo, čo je a čo bude, je už raz a navždy obeť podaná. Inými slovami: všetko môže byť odpustené, Boží dar zmierenia je pripravený. Ide len o to, obrátiť sa, čiže prijať to, čo Boh pripravil. Táto pravda je často zabúdaná. Občas niekto propaguje, že je potrebné uzmieriť Krista. Ale podľa Písma on sám je našim zmierením. Našou úlohou je poprosiť o odpustenie.


streda 4. apríla 2018

Mať alebo byť?

Človek túži po naplnenom živote: chce byť šťastný, Kľúčom k získaniu šťastia je naučiť sa dávať. Človek musí najprv dať, rozdať, mať z toho radosť a Boh to potom vráti mnohonásobne viac. Musíme sa naučiť dávať bez očakávania toho, že niečo dostaneme. Naučiť sa mať radosť už z dávania. Skús vysvetliť výrok Alberta Einsteina "Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby"! 


nedeľa 18. marca 2018

Päť ciest medzi človekom a Bohom

Boh hovorí k človeku cez Sväté Písmo, teda Bibliu. Tiež cez stvorené veci. Boh sa ozýva v človeku prostredníctvom svedomia. Človek komunikuje s Bohom dvoma spôsobmi: modlitbou a prostredníctvom sviatostí. Cestou Božej reči prostredníctvom vesmíru a prírody. Svedomie je posledným činiteľom ľudského konania. Preto človek, ktorý nikdy nepočul nič o Bohu, mal by sa riadiť svedomím. Zostávajú tri cesty: Biblia, modlitba, sviatosti.nedeľa 4. marca 2018

Ježiš vyháňa predavačov a peňazomencov z chrámu.

V úryvku z Jánovho evanjeliá Ježiš vyháňa ľudí z chrámu. "V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“" (Jn 2, 14-17) Situácia ktorá je v tomto úryvku sa ťažko chápe. My sa domnievame, že sa Bohu musia páčiť kostoly naplnené do prasknutia ľuďmi. Bývame nadšení, keď vidíme mohutné zástupy veriacich na pútnych miestach Slovenska i v zahraničí. Prežívame podobnú eufóriu, akú prežívali každoročne Židia, keď sa v období významných sviatkov zhromažďoval takmer celý národ v Jeruzalemskom chráme. Pre nás je to vzrušujúce vidieť také množstvo ľudí, ktorí sa hlásia k viere. V evanjeliu vidíme, že Ježiša nenadchýna množstvo ľudí, lebo on vidí do sŕdc a vie ako sa kto chová mimo sviatkov a mimo chrámu. V úryvku v Jánovom evanjeliu čítame, že  Ježiš ľudí z chrámu vyháňa. V celom úryvku ho však nevidíme, žeby ľudí do chrámu naháňal, ako to zvykli robiť naši otcovia a matky a zvykneme to po nich opakovať aj my a nazývame to náboženskou výchovou. Pred Bohom nemá cenu to, čo sa nedáva z presvedčenia a z lásky.    


streda 28. februára 2018

Práca a jej zmysel

Prácou môžeme označiť každú cieľavedomú činnosť, ktorá vytvára hodnoty a služby. Práca môže mať viacero významov: človek v práci uskutočňuje svoje povolanie pretvárať svet a zdokonalovať ho podľa úmyslov Stvoriteľa, realizuje svoje prirodzené schopnosti, rozvíja a zároveň aj ľudskú spoločnosť a vytvára kultúru. Práca je teda dôležitá, ale nie je tá najvyššia priorita nášho života: práca je pre človeka nie človek pre prácu. Práca je Božou úlohou pre človeka. Úlohou človeka je chrániť dielo stvorenia a pokračovať v ňom.

1.Prvý zo siedmych hlavných hriechov?
2.Tretí dar Ducha Svätého je dar ...
3.Mojžišov brat?
4.Brat Metoda?
5.Príbuzná Panny Márie, mama Jána Krstiteľa.

1.
2.
3.
4.

5.   

štvrtok 22. februára 2018

Extrémizmus

V lete minulého roku sa britský katolícky biskup Mark Davis vyjadril na extrémizmus. Prieskum medzi občanmi uvádza, že vysoké percento berie kresťanskú vieru ako jednu z “foriem extrémizmu.” Podľa ankety s 2 004 respondentmi uskutočnenej pre Evanjelickú alianciu, 13% považuje za extrémistu aj tibetského dalajlámu, 20% Gándhího, 25% Martina Luthera Kinga a Nelsona Mandelu. Viac ako 40% uviedlo, že sú extrémistami aj tí, ktorí veria, že manželstvo je len medzi mužom a ženou. Podľa biskupa Davisa treba považovať za extrémizmus práve to, proti čomu kresťanstvo vystupuje: “Existuje deštruktívny extrémizmus, ktorého sa treba obávať, extrémizmus, ktorý sa snaží zničiť nielen manželstvo a rodinu, ale aj samotnú identitu ľudskej osoby.” Biskup kritizoval lekárske experimenty bez etických základov, zabíjanie nenarodených detí, ale aj eutanáziu. “To je extrémizmus, ktorý určite ohrozuje základy spoločnosti,” dodal. Ak by mali byť kresťania podľa neho považovaní za extrémnych, tak len v tom, že “nasledujú Krista a prispievajú k dobru spoločnosti, preukazujúc, že sme všetci povolaní do extrémov lásky, cnosti, milosti, neochvejného dodržiavania dobroty a pravdy, vysokého cieľa svätosti, v ktorom leží naše konečné šťastie”.

pondelok 29. januára 2018

Vojnový konflikt

Vojna je konflikt medzi štátmi, organizáciami, alebo väčšími skupinami ľudí, pričom je pre tento konflikt charakteristické použitie násilia alebo fyzickej sily medzi bojujúcimi stranami. Príbeh Kaina a Ábela je biblický príbeh, ktorý ukazuje, kam až môže dospieť nenávisť medzi bratmi, čo môže spôsobiť ľudská závisť a kam až môže človeka doviesť pokušenie. Cirkev hovorí k otázke vojny svoje jednoznačné "nie". Kresťania majú podniknúť všetko, aby predišli vojne a tak posilňovali mier.  

1. Začiatok Cirkevného roka?
2. Koho porazil Dávid prakom?
3. Rieka v ktorej prijal krst Ježiš Nazaretský?
4. Radostná zvesť?
5. Učiteľ po hebrejsky? (Jn 20,16)


1.
2.
3.
4.

5.