nedeľa 15. apríla 2018

Obeta za naše hriechy


   Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
   Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.
   V tomto úryvku zo Svätého Písma 1 Jn 2,1-5a je tu opäť výzva k nádeji a vlastne aj výzva k obráteniu. Veta: "On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta." je neuveriteľne optimistická. Za to zlé, čo tu bolo, čo je a čo bude, je už raz a navždy obeť podaná. Inými slovami: všetko môže byť odpustené, Boží dar zmierenia je pripravený. Ide len o to, obrátiť sa, čiže prijať to, čo Boh pripravil. Táto pravda je často zabúdaná. Občas niekto propaguje, že je potrebné uzmieriť Krista. Ale podľa Písma on sám je našim zmierením. Našou úlohou je poprosiť o odpustenie.


streda 4. apríla 2018

Mať alebo byť?

Človek túži po naplnenom živote: chce byť šťastný, Kľúčom k získaniu šťastia je naučiť sa dávať. Človek musí najprv dať, rozdať, mať z toho radosť a Boh to potom vráti mnohonásobne viac. Musíme sa naučiť dávať bez očakávania toho, že niečo dostaneme. Naučiť sa mať radosť už z dávania. Skús vysvetliť výrok Alberta Einsteina "Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby"! 


nedeľa 18. marca 2018

Päť ciest medzi človekom a Bohom

Boh hovorí k človeku cez Sväté Písmo, teda Bibliu. Tiež cez stvorené veci. Boh sa ozýva v človeku prostredníctvom svedomia. Človek komunikuje s Bohom dvoma spôsobmi: modlitbou a prostredníctvom sviatostí. Cestou Božej reči prostredníctvom vesmíru a prírody. Svedomie je posledným činiteľom ľudského konania. Preto človek, ktorý nikdy nepočul nič o Bohu, mal by sa riadiť svedomím. Zostávajú tri cesty: Biblia, modlitba, sviatosti.nedeľa 4. marca 2018

Ježiš vyháňa predavačov a peňazomencov z chrámu.

V úryvku z Jánovho evanjeliá Ježiš vyháňa ľudí z chrámu. "V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“" (Jn 2, 14-17) Situácia ktorá je v tomto úryvku sa ťažko chápe. My sa domnievame, že sa Bohu musia páčiť kostoly naplnené do prasknutia ľuďmi. Bývame nadšení, keď vidíme mohutné zástupy veriacich na pútnych miestach Slovenska i v zahraničí. Prežívame podobnú eufóriu, akú prežívali každoročne Židia, keď sa v období významných sviatkov zhromažďoval takmer celý národ v Jeruzalemskom chráme. Pre nás je to vzrušujúce vidieť také množstvo ľudí, ktorí sa hlásia k viere. V evanjeliu vidíme, že Ježiša nenadchýna množstvo ľudí, lebo on vidí do sŕdc a vie ako sa kto chová mimo sviatkov a mimo chrámu. V úryvku v Jánovom evanjeliu čítame, že  Ježiš ľudí z chrámu vyháňa. V celom úryvku ho však nevidíme, žeby ľudí do chrámu naháňal, ako to zvykli robiť naši otcovia a matky a zvykneme to po nich opakovať aj my a nazývame to náboženskou výchovou. Pred Bohom nemá cenu to, čo sa nedáva z presvedčenia a z lásky.    


streda 28. februára 2018

Práca a jej zmysel

Prácou môžeme označiť každú cieľavedomú činnosť, ktorá vytvára hodnoty a služby. Práca môže mať viacero významov: človek v práci uskutočňuje svoje povolanie pretvárať svet a zdokonalovať ho podľa úmyslov Stvoriteľa, realizuje svoje prirodzené schopnosti, rozvíja a zároveň aj ľudskú spoločnosť a vytvára kultúru. Práca je teda dôležitá, ale nie je tá najvyššia priorita nášho života: práca je pre človeka nie človek pre prácu. Práca je Božou úlohou pre človeka. Úlohou človeka je chrániť dielo stvorenia a pokračovať v ňom.

1.Prvý zo siedmych hlavných hriechov?
2.Tretí dar Ducha Svätého je dar ...
3.Mojžišov brat?
4.Brat Metoda?
5.Príbuzná Panny Márie, mama Jána Krstiteľa.

1.
2.
3.
4.

5.   

štvrtok 22. februára 2018

Extrémizmus

V lete minulého roku sa britský katolícky biskup Mark Davis vyjadril na extrémizmus. Prieskum medzi občanmi uvádza, že vysoké percento berie kresťanskú vieru ako jednu z “foriem extrémizmu.” Podľa ankety s 2 004 respondentmi uskutočnenej pre Evanjelickú alianciu, 13% považuje za extrémistu aj tibetského dalajlámu, 20% Gándhího, 25% Martina Luthera Kinga a Nelsona Mandelu. Viac ako 40% uviedlo, že sú extrémistami aj tí, ktorí veria, že manželstvo je len medzi mužom a ženou. Podľa biskupa Davisa treba považovať za extrémizmus práve to, proti čomu kresťanstvo vystupuje: “Existuje deštruktívny extrémizmus, ktorého sa treba obávať, extrémizmus, ktorý sa snaží zničiť nielen manželstvo a rodinu, ale aj samotnú identitu ľudskej osoby.” Biskup kritizoval lekárske experimenty bez etických základov, zabíjanie nenarodených detí, ale aj eutanáziu. “To je extrémizmus, ktorý určite ohrozuje základy spoločnosti,” dodal. Ak by mali byť kresťania podľa neho považovaní za extrémnych, tak len v tom, že “nasledujú Krista a prispievajú k dobru spoločnosti, preukazujúc, že sme všetci povolaní do extrémov lásky, cnosti, milosti, neochvejného dodržiavania dobroty a pravdy, vysokého cieľa svätosti, v ktorom leží naše konečné šťastie”.

pondelok 29. januára 2018

Vojnový konflikt

Vojna je konflikt medzi štátmi, organizáciami, alebo väčšími skupinami ľudí, pričom je pre tento konflikt charakteristické použitie násilia alebo fyzickej sily medzi bojujúcimi stranami. Príbeh Kaina a Ábela je biblický príbeh, ktorý ukazuje, kam až môže dospieť nenávisť medzi bratmi, čo môže spôsobiť ľudská závisť a kam až môže človeka doviesť pokušenie. Cirkev hovorí k otázke vojny svoje jednoznačné "nie". Kresťania majú podniknúť všetko, aby predišli vojne a tak posilňovali mier.  

1. Začiatok Cirkevného roka?
2. Koho porazil Dávid prakom?
3. Rieka v ktorej prijal krst Ježiš Nazaretský?
4. Radostná zvesť?
5. Učiteľ po hebrejsky? (Jn 20,16)


1.
2.
3.
4.

5.utorok 23. januára 2018

S pokorou ďalej zájdeš.

   Otec Marián Kuffa alebo ako ho všetci ľudovo nazývajú farár píše: "V živote sú len dve cesty - cesta pýchy a cesta pokory. Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávisť voči Bohu, ľuďom a sebe samému. A skončíš v pekle. Na konci cesty pokory ťa čaká láska: Láska k Bohu, k ľudom a k sebe samému. Budeš v nebi." 
   Evanjelium Hlásať nie je ťažké, ale evanjelium žiť je ťažké no nie nemožné. Pán Boh stvoril na začiatku anjelov. Prvý z nich a najkrajší sa volal Lucifer. Ten, ktorý nosí svetlo. Mohli by sme to preložiť i ako svetlonos. A tohto anjela, najkrajšieho zo všetkých, Pán Boh zdvihol hore. Bol prvý, zo všetkých. Pozor na to! Lucifer si vybral cestu pýchy. Buď sa z toho vrcholu vyberieš po ceste pýchy, alebo po ceste pokory.


pondelok 1. januára 2018

Sviatok svätej rodiny

   Manželstvo a rodina sú dnes stredobodom pozornosti tak Cirkvi ako aj občianskeho spoločenstva. Podľa jedného prieskumu sú iba tri percentá manželiek vo svojom manželstve spokojné a šťastné. 75% ľudí žijúcich v manželstve je nešťastných preto, že sa partneri dopúšťajú nevery. 97% manželstiev je nespokojných, pretože im vychladla láska a namiesto dôverného vzťahu pociťujú nudu, samotu, znechutenie a mrzutosť. Na otázku pri sociologickom prieskume: "Ktorý deň vo vašom manželstve bol najšťastnejší?", zaznela odpoveď: "Najšťastnejší deň v mojom manželstve bol ten, keď súd vyhlásil moje manželstvo za rozvedené!"
   Problémov je veľa a ich riešenie je naliehavé. Bývanie, nezamestnanosť, nízky plat. Problémy s deťmi: prijatie Božieho daru nového života, krst, plná náboženská výchova v rodinnom a farskom spoločenstve. 
   Rodina ako základná bunka štátneho spoločenstva je narušovaná volenými predstaviteľmi, ktorí svojimi zákonmi podporujú spolužitie "na hromádke", dokonca sa snažia legalizovať spolužitia homosexuálov ako moderný spôsob života. V niektorých triedach je polovica detí z rozvedených manželstiev. Nie je výnimkou, že v jednej takej rodine žije s matkou päť detí a každé má iné priezvisko. Duša dieťaťa je zmätená. Začína rozmýšľať, prečo má iné priezvisko ako mamička. Túži po bezpečí a istote, pýta sa, ale odpovede sú preň nepochopiteľné. 
   Pre nás veriacich je samozrejmé, že nám Cirkev na sviatok svätej rodiny dáva za vzor Máriu, Jozefa a dieťa Ježiša. Na všetkých členoch tejto ideálnej rodiny vidíme, že sú si vedomí, že ich spoločenstvo im nie je dané preto, aby jeden mal a bral dobro z toho druhého. Ich zväzok je na to, aby jeden slúžil druhému a celá rodina aby slúžila Bohu. Veľkosť Panny Márie a svätého Jozefa je v tom, ako sa dali ochotne do diela spásy. K tomu ich priviedla vôľa Božia. Oni tú Božiu vôľu prijali a preto im bol zverený Ježiš, ako by sa opakovali slová faraónovej dcéry pri záchrane Mojžiša a odovzdaní jeho matke: "Vychovávaj to dieťa pre mňa!"
   Kresťanským rodičom sa pripomína pri krste: "Vychovávaj to dieťa pre dielo vykúpenia a spásy."     


obraz: Juan Simón Gutiérrez - The Holy Family