streda 27. novembra 2013

250 ROKOV OD NARODENIA Jozefa Vuruma
Jozef Vurum 
(* 27. 11. 1763 Trnava - + 2. 5. 1828 Močenok)
Pochádzal z remeselníckej rodiny. Teológiu študoval v Nitre a vo Viedni. Kňazskú vysviacku prijal v r. 1788. Najprv bol ceremoniárom a tajomníkom nitrianskeho biskupa Františka Fuchsa, od r. 1791 je profesorom. Cirkevných dejín a cirkevného práva v kňazskom seminári. Neskôr bol menovaný za kanonika a za zástupcu riaditeľa (vicedirektora) vyšších škôl v Jágri. Biskupskú vysviacku mal v r. 1810. Bol na stolci v Stoličnom Belehrade (od 1816), potom vo Veľkom Varadíne (od 1821) a napokon na vlastnú žiadosť v Nitre (od 1827). Bol významným cirkevným dejateľom, mecénom cirkevných, školských i charitatívnych ústavov. Zaslúžil sa o výstavbu dievčenskej školy v Nitre. V čase cholery, ktorá v okolí Nitry zúrila v r. 1831, z vlastných peňazí platil 12 ošetrovateliek. Dal postaviť aj nemocnicu. Niekdajší jezuitský kláštor v Žiline v r. 1833 prebudoval a založil tam sirotinec „Sirotár“, pre deti ktoré osireli cez choleru. Usiloval sa o diplomatické a dobré vzťahy medzi Cirkvou a svetskými ustanovizňami. Zúčastňoval sa i na rokovaniach Uhorského snemu v Bratislave. Patril medzi zakladajúcich členov Slovenského učeného tovarišstva. Veľkou záľubou mu bola história a preto usporiadal biskupský archív ako vo Varadíne tak i v Nitre. Z materiálov, ktoré objavil, vyhotovil jeden z prvých schematizmov v Nitre, v r. 1829. Po 6 rokoch bádania svoje úsilie obohatil o nové poznatky a vydal dodnes citované dielo Episcopatus Nitriensis Eiusque Praesulum Memoria... – o biskupoch na Nitrianskom stolci a dejinách biskupstva. V roku 1836 ho vyznamenali stredným krížom Radu sv. Štefana a povýšili do šľachtického stavu. Hoci zomrel v Močenku, pochovaný je v Nitre.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára