pondelok 17. marca 2014

Alojz Martinec (*26.8.1917 - +2.3.1996)

 Dňa 26. augusta 1917 sa narodil v obci Čierne Kľačany prof. ThDr. Alojz Martinec. Bol prvým naším rodákom, ktorý vôbec v histórii obce odišli študovať na gymnázium v Zlatých Moravciach. Teológiu študoval v rokoch 1938 – 1943 na bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po jej ukončení bol 23. júna 1943 vysvätený za kňaza. Doktorát z teológie získal obhajobou dizertačnej práce z odboru katolíckej morálky na tému Trest smrti a štátna autorita (1946). Alojz Martinec najprv pôsobil ako kaplán v Dolnej Krupej (1943) a Novom Meste nad Váhom (1944). V rokoch 1946 – 1948 vyučoval Náboženstvo v Trnave na biskupskom gymnáziu. Neskôr sa stal správcom farnosti v Dolnej Krupej (1948 – 1958).
Od roku 1953 pôsobil  na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po nástupe na fakultu sa habilitoval prácou Biblické prednášky zo Starého zákona, ktorá vyšla knižne v roku 1965, ako skriptum pod zmeneným názvom Prednášky z biblickej archeológie. Druhé vydanie tejto publikácie vyšlo v roku 1969.
O roku 1965 bol profesorom Starého zákona, biblických vied, neskôr aj archeológie a biblických jazykov. Dvakrát zastával akademickú funkciu prodekana (1953 – 1957 a 1965 – 1968). V bratislavskom kňazskom seminári vykonával aj funkciu prefekta a neskôr vicerektora.
Od roku 1958 spravoval kostol v Bratislave – Podhradí a od roku 1971 Kostol Navštívenia Panny Márie milosrdných bratov v Bratislave. Roku 1973 Alojz Martinec bol ustanovený za cirkevného sudcu a kanonika Družnej kapituly Dómu sv. Martina v Bratislave.
Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov: Rakúsko, Taliansko, NDR (1967), Juhoslávia, Bulharsko, Grécko, Cyprus (1968), Rumunsko, Grécko, Turecko (1969) a inde.
Odborne sa zameriaval na najnovšie otázky biblickej a kresťanskej archeológie (napr. štúdia Biblickoarcheologická zvláštnosť o Šalamúnovej čaši, 1963).
Prekladal z hebrejčiny a arabčiny, najmä biblické texty. Napísal veľa článkov predovšetkým do katolíckych novín, Duchovného pastiera.
Zaslúžil sa o liturgickú reformu na Slovensku. Lektoroval  Lekcionár I – XIII (Trnava 1969 – 1972), spolupracoval na preklade Rímskeho misála a ďalších liturgických kníh. Redigoval Katolícke noviny a v rokoch 1978 – 1984 bol ich šéfredaktorom.
Zaujímal sa aj o základné otázky teológie a kresťanskej filozofie. Túto širokú intelektuálnu sebarealizáciu mohol v časoch totality dosiahnuť len vďaka tomu, že už od roku 1952 sa stal aktívnym členom Mierového hnutia katolíckych duchovných a po roku 1973 Združenia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris.
Ako biblistu Alojza Martinca si veľmi váži a oceňuje jeho prácu historik Ján Letz. Preslávil sa najmä štúdiou Biblická exegéza a demytologizácia (Duchovný Pastier 44 (1969), č.1). Zdôrazňoval v nej, že normou pre správny postoj k tomuto problému je konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Dei Verbum. Východisko pre riešenie problému nachádza v rozlíšení medzi reálno-historickými a mytologickými náboženstvami. Odvrátiť sa od Svätého písma a považovať jeho pravdy za relatívne znamená návrat k mytológii. Preto zamieta racionalistické, väčšinou protestantské prístupy (najmä Bultmanovu náuku o tzv. demytologizácii) ako neprijateľné. Akceptuje modernú kritickú metódu spojenú s demytizáciou. Súhrn jeho názorov možno nájsť v Malom teologickom lexikóne (Bratislava 1977), do ktorého napísal heslá z biblickej teológie a religionistiky pod skratkou M.
Po roku 1989 spolupracoval na príprave ekumenického prekladu Svätého písma.
Prof. ThDr. Alojz Martinec sa snažil o presadenie, aby sa v Čiernych Kľačanoch zriadila farnosť Mons. Vincent Malý si spomína na Alojzov sen:
„Už dávnejšie sníval o tom, aby Kľačany boli raz osobitnou farnosťou, boli sme totiž filiálkou Zlatých Moraviec. Najmä na jar roku 1968 sme o tom obaja hovorili aj na spoločnom stretnutí s občanmi. No veci sa pre známe politické okolnosti nemohli riešiť. Farnosťou sme sa stali 1. mája 2001.“
Prof. ThDr. Alojz Martinec zomrel 2.3.1996 pochovaný je na miestnom cintoríne v Čiernych Kľačanoch.

Literatúra:
ARCHÍV FARSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE: 
BAJANÍK, S.: Náš rodák prof. ThDr. Alojz Martinec. Čierne Kľačany: MoMS. 2007.
DLUGOŠ, F.: Katolícka cirkev v okovách. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2010, 331 s.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára