piatok 6. januára 2017

Zjavenie Pána, Epifánia, Traja králi

Dnes slávime sviatok Zjavenia Pána, zjavenia sa svetla, troch kráľov. Človek má strach z tmy čaká na svetlo. Tento obraz svetla a tmy používa Sväté Písmo aby vyslovilo našu situáciu pred Bohom. Cela zem je zahalená temnotou, človek ako inštinktívne očakáva svetlo čaká záchranu spasiteľa. A tu ako odpoveď na naše očakávanie začína sa Pán zjavovať vo vyvolenom národe, ako prichádzajúce svetlo. Nakoniec nám zažiaril plným svetlom Ježíš Kristus. To je ta radostná zvesť, ktorá sa dnes nesie svetom. On je to pravé svetlo ktoré osvecuje každého človeka. Táto sprava o svetle vyčítaná z hviezd podnietila mudrcov na východe, aby sa vydali na cestu za svetlom. Táto sprava vzrušuje celý kresťanský svet. Aj on je citlivý na svetlo, a preto dnešný sviatok hlása dnešnému svetu: Svetlo prišlo na svet už je tu, otvorte srdcia jeho radostnému jasu. Rozhodnutie mudrcov vydať sa na tak dlhú a riskantnú cestu za akýmsi novonarodeným kráľom, ktorého príchod vraj predpovedali mudrci nebolo jednoduché. Určite to vyvolalo údiv u nich i známych. Mudrcov zaiste chceli od ích úmyslu odhovoriť. Ale oni dali na viac, na ích vnútorný hlas, a žiarivú hviezdu ako na reči svojho okolia. Podobne sa čudujú i dnes neverci z nášho okolia nad nami, keď ideme do kostola. Nikdy v dejinách nebol kresťan tak tvrdo konfrontovaný s týmito otázkami ako dnes. Kresťanské modely ľudského správania, posvätené stáročnou tradíciou a povyšované na nedotknuteľné zákony stratili na spoločenskej úrovni svoju platnosť. Dnes každý jednotlivý človek je odkázaný sám na seba nachádza oporu iba v spoločenstve veriacich. My dnes stojíme v situácii mudrcov z východu ísť alebo neísť, mudrci sa rozhodli ísť a vzali na seba riziko a ťarchu cesty a našli spasiteľa. My sa pýtajme sami seba prečo mnohokrát v svojom živote zostaváme na pol ceste. Prečo nepokračujeme ako mudrci ďalej, aby sme hľadali Boha. Oni kráčali za vonkajším znakom, my kráčame za vnútorným hlasom, oni podstúpili dlhu a ťažkú cestu aby ho našli v krajine Jakubových potomkov. My zasa aby sme ho našli v Eucharistii, núdznych a blížnych ktorí trpia a sú odkázaní na nás. Boh vychádza človeku v ústrety nie na pol cesty, ale až po krajnosť nielen v posloch, ale sám v sebe stáva sa človekom berie na seba náš ľudský život v Ježišovi Kristovi osvecuje celý náš život od kolísky až po hrob ba až za hrob. Dnes slávime sviatok keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa. Slávime svätý deň ozdobený troma zázrakmi: dnes hviezda priviedla mudrcov k jasliam, dnes sa na svadbe stalo z vody víno, dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil.   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára