nedeľa 12. februára 2017

Mons. Jozef Zlatňanský

Dňa 11. februára 2017 o 18:30 zomrel Mons. Jozef Zlatňanský. Narodil sa 13. marca 1927 v Topoľčiankach okres Zlaté Moravce. Biskup spisovateľ, prekladateľ, pracovník Rímskej kúrie. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Zlatých Moravciach, zmaturoval roku 1946. Teológiu začal študovať v Bratislave (1946 - 1947) a v štúdiu pokračoval na Lateránskej univerzite v Ríme (1947 - 1952), kde ho 22. decembra 1951 vysvätili za kňaza. V rokoch 1952 - 1955 bol kaplánom v Tavode (Trident). Ďalším štúdiom dosiahol doktorát teológie na Pápežskej lateránskej univerzite (1955) a licenciát zo sociálnych vied na Pápežskej gregoriánskej univerzite (1959). V rokoch 1961 - 1964 bol profesorom filozofie v Pápežskom regionálnom seminári v Catanzare, potom do roku 1966 pracovníkom Sekretariátu vieroučnej komisie Druhého vatikánskeho koncilu. V rokoch 1966 - 1969 pracoval v Kongregácii pre vieroučné otázky, najprv ako štúdijný pomocník - popri tom bol aj technickým tajomníkom Medzinárodnej teologickej komisie (1969 - 1975) - a potom ako vedúci náukového oddelenia (1975 - 1984). Medzitým (4. februára 1981) ho Svätý Otec poctil hodnosťou pápežského preláta. Roku 1984 bol vymenovaný za subsekretára Kongregácie a 11. 6. 1997 Stálej interdikasteriálnej komisie pre východnú Európu. Zároveň sa stal titulárnym biskupom diecézy Montefiascone; jeho biskupská vysiacka sa konala v Topoľčiankach 20. 7. 1997. Popri náročnej a zodpovednej práci v Kongregácii vykonalcenné služby prenasledovanej katolíckej Cirkvi na Slovensku, najmä v oblasti tlačového apoštolátu. Prispieval do viacerých zahraničných časopisov (Most, Hlasy z Ríma, Diakonia-Slovenský kňaz a pod.). Je autorom dvoch filozofických spisov Jestvuje Boh? (Rím 1975); Vývojová teória a pôvod človeka (Rím 1978). Ako aktívny príslušník hnutia Focolare pripravil tri zväzky rozjímaní Slovo života (Rím 1973, 1976 a 1980). Zrevidoval a do tlače pripravil Filozofiu od L. Bogliola (6 zväzkov: Pravda o bytí, Teodícea, Filozofická antropológia, Logika a estetika, Etika, Kozmológia; Rím 1974 - 1981), Dogmatiku od  M. Schmausa ( Rím 1977 - 1988) a Morálnu teológiu od A. Gunthora. Spolupracoval na prekladoch diel Dialógy s Pavlom VI. (Rím 1969; author J. Guitton) a Teológia (Rím 1969; author Francis J. Sheed). Ako dlhoročný a stály spolupracovník Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripravil do tlače viacero dôležitých monografií. Ako zodpovedný redaktor urobil v spolupráci s inými odborníkmi revíziu slovenského prekladu Katolíckej cirkvi podľa typického latinského vydania.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára