štvrtok 29. októbra 2015

Ľudovít Štúr

Presne pred 200 rokmi sa narodil Ľudovít Štúr kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor, pedagóg. Ľudovít sa narodil 29. októbra 1815 a zomrel 12. januára 1856. Základné vzdelanie ľudovít získal v Uhrovci u svojho otca. V roku 1827 odišiel študovať na nižšie gymnázium do Rábu dnešní Győr, kde si jeho šikovnosť a nadanie všimol profesor Leopold Petz. Neskôr študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave. V roku 1838 sa 24-ročný Štúr zapísal na univerzitu v Halle, ktorú navštevovali evanjelický vzdelanci a získavali tu vzdelanie najmä z teológie, filozofie, histórie a lingvistiky. Štúr sa počas dvojročného štúdia obšírnejšie oboznámil s Heglovou a s Herderovou filozofiou, ktorých koncepcia dejín ho sprevádzala v celom jeho filozoficko-historickom svetonázore. Dejiny chápal v ich zákonitostiach, ako sled dejov, nasledujúcich duchovný princíp. Po absolvovaní univerzitného štúdia sa v roku 1840 cestou do Uhorska stretol v Prahe a v Hradci Králové s mnohými českými národovcami. V Čechách navštívil aj Pavla Jozefa Šafárika, ktorý ho upozornil na zostrenú politickú situáciu v krajine.   Medzi najvzácnejšie dokumenty uložené vo fondoch a zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice patria tie, ktoré mapujú počiatky slovenskej literatúry a národnej svojbytnosti Slovákov. Počet archívnych dokumentov týkajúcich sa ľudovíta Štúra zachovaných v Literárnom archíve sa blíži číslu 500. Ide o korešpondenciu, práce a dokumentárny materiál z rokov 1829 až 1855, pričom väčšia časť rukopisov dokumentuje obdobie rokov 1848 - 1849.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára