pondelok 13. marca 2017

Sviatosť Manželstva

Cieľom manželstva je „dobro spoločenstva lásky a života", v ktorom je dobro samotných manželov  i dobro ich detí, totiž ich splodenie, prijatie a vychová. Pravá láska sa prejavuje najmä úctou, vďačnosťou a odpúšťaním. Podstatnými vlastnosťami manželstva je jeho jednota a nerozlu­čiteľnosť. Previnením proti jednote a nerozlučiteľnosti manželstva je najmä cudzoložstvo a rozvod. Manželstvo vzniká prejavením neodvolateľného „manželského súhla­su“ snúbencov, ktorý nemôže nahradiť žiadna ľudská moc. Sviatosťou manželstva snúbenci prijímajú do svojho nového život­ného spoločenstva Pána Ježiša, ktorý chce byť medzi nimi stále prí­tomný svojou láskou, pokojom a požehnaním. Povinnosťou manželov je, aby ako manželia spoločne žili v láske, vernosti a svornosti, a aby sa spoločne starali o výchovu svojich detí. Rodičia sú podlžní svojím deťom výchovu náboženskú, mravnú, cito­vú, občiansku a zaopatrenie. Pre Cirkev a spoločnosť sú dobrodením nielen duchovné povolania, čiže povolania pre kňazský  a zasvätený život, ale aj povolania pre manželský život. Podľa Božieho zákona i cirkevných zákonov „rozvod“ ako zrušenie manželstva alebo jeho zánik nejestvuje.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára