pondelok 28. decembra 2009

Adventisti siedmeho dňa

Adventisti siedmeho dňa organizácia, ktorá bola založená v roku 1863 v  Battle Creeku v USA štáte Michigane. Na Slovensku sú Adventisti oficiálne registrovaná cirkev, ako Cirkev Adventistov siedmeho dňa. Adventisti sedmeho dňa sa odčlenili z metodistov, baptistov a milleristov a sú im blízki svojím poňatím kresťanskej viery. Zdôrazňujú očakávanie druhého príchodu (advent = príchod) Ježiš Krista (odtiaľ aj názov advetisti). Ako svoje poslanie prijali ohlasovnie všetkým ľudom na svete posolstvo o láske Ježiša Krista a o jeho blízkom druhom príchode. Celé učenie Adventistov a ich vierouka sú založené na Biblii. Adventisti zdôrazňujú tiež zodpovednosť každého kresťana za svoje zdravie, preto doporučujú zásady zdravého životného štýlu.Vo svojej teológii sa zameriavajú aj na štúdium biblických proroctiev a podrobne vykresľujú priebeh posledných udalostí dejín sveta. Ich vierouka je vyjadrená na ich stránke http://www.casd.sk/dokumenty/vierouka.htm
Adventistické učenie o sobote a druhom príchode, napriek svojím pevným biblickým základom, vytvára určitý odstup medzi adventistami a ostatnými kresťanskými denomináciami. V súčasnosti Cirkev advenstistov s. d. víta príležitosti, pri ktorých sa môže stretávať, napĺňať potreby ľudí a vymieňať si stanoviská s inými kresťanmi, zároveň však trvá na svojich typických dôrazoch.

Zdroj: internet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára