nedeľa 23. januára 2011

Dnešná návšteva.

Dnes 23.1.2011 zaznel o 11:50 hod. na našom byte zvonček. Kto by to mohol byť pomyslel som si? Nejaký nečakaný hosť asi. Idem ku dverám otváram ich a zrazu oproti mne stojí muž a žena, muž okolo 50 rokov žena asi o desať rokov staršia. Pozdravil som ich dobrý deň čo si prosíte zaznelo z mojich úst, keď že som ich nepoznal, ale tušil som asi kto to bude. Pani okolo 60-tky začala rozprávať. Dobrý deň priniesli sme Vám radostnú zvesť... , my sme svedkovia Jehovovi. Ja som v zápätí odpovedal ja som kresťan. Potom to oboznámení sa navzájom náš rozhovor pokračoval v tom, že ma začal presviedčať o tom aké je kresťanstvo zlé a nespravodlivé komunikácia prebiehala medzi mnou a postarším pánom. Pýta sa ma či čítam Bibliu hovorím áno
Rozhovor sa zvrtol na to, že my kresťania sme zodpovedný podľa svedkov Jehovových zodpovedný za 1. sv a 2. sv. vojnu, tak to už bola silná káva aj na mňa tak som sa opýtal ako to postarší pán mi odvetil že svedkovia Jehovovi nebojovali v  žiadnej vojne a nie sú preto zodpovedný za tie vojny. Super argument. Potom sme chvíľu ešte rozprávali a argument ďalší bol ten, že terajší náš pápež Benedikt XVI bol v Hitlerjugend. V období komunizmu v Československu bolo mnoho chlapcov v organizáciach podobných tým ako Hitlerjugend, iskričky či pionieri a teraz z týchto chlapcov nemôžu byť kňazi? Rozhovor ešte ukončili či mi môžu ponúknuť nejaké časopisy, alebo letáky moja odpoveď bola nie ďakujem. Zaujímavé stretnutie a to všetko keď prebieha týždeň za zjednotenie kresťanov. Ešte môj postreh a v čom obdivujem týchto svedkov Jehovových je ten, že majú odvahu chodiť v dvojiciach z domu do domu a rozprávať sa s ľuďmi o tom čo oni považujú za dôležité.  

sobota 22. januára 2011

Čo je to Kompletórium?

Je to posledná modlitba dňa pred spaním. Môže sa začať spytovaním svedomia (discussio coscientiae). Pri spoločnom recitovaní je po spytovaní "actus poenitentialis". Je to skrátené Confiteor s absolúciou. Obligátne začína veršom Deus, nasleduje hymna. Žalm je jeden alebo dva. V nedele sa hovorí striedavo žalm 90, 4, 133. Iné dni majú svoje žalmy. Potom je lectio brevis, kantikum Simeona a orácia. Končí sa finálnou mariánskou antifónou. Mons. Vincent Malý dodáva, že kompletórium je stavané tak, aby sa mohlo hovoriť pred spánkom aj spamäti.
  Osobne si myslím že je to veľmi pekná modlitba na ukončenie dňa a mohli by sa ju modliť i viacerí laici a nie len klérus.

nedeľa 16. januára 2011

Kresťanský učiteľ

Kresťanský učiteľ je povolaný svojou prácou a životom hlásať biblickú radostnú zvesť a mladých viesť ku Kristovi, ktorý je učiteľom všetkých.

Úlohou kresťanských učiteľov je prostredníctvom katechézy (kresťanského vyučovania a výchovy) privádzať ľudí pod Boží vplyv, dať im základné vedomosti, nevyhnutné k tomu, aby mohli porozumieť evanjeliu a prijať ho; ako aj viesť ich k posvätenému kresťanskému životu. Katechéti učia ľudí v cirkvi a s cirkvou počúvať Božie slovo a žiť z neho. Katechéza je teda súčasťou misijnej a zvestovateľsko-svedeckej činnosti cirkvi o spasiteľnom diele Pána Ježiša Krista.
Hoci sa katechéza týka všetkých vekových kategórií, zvlášť sa sústreďuje na deti a mládež. Úlohou katechétov je v spolupráci s kresťanskými rodičmi položiť biblické základy vzťahu detí k Bohu, ale aj ich vzťahov k ľuďom, k sebe a k svetu. Možnosť rozhodnutia sa pre život v Ježišovi Kristovi by mali dostať všetky deti, vrátane detí z nereligióznych rodín, čo sa môže diať aj prostredníctvom náboženskej výchovy v školách.

Mojim osobným a skromným názorom je, že tak by to malo byť, ale v tomto okamihu sa mi naskytla otázka je to naozaj tak? Snažíme sa dostatočne a vrelo odovzdávať to čo od nás chce Boh. A keď sa aj snažíme nemôžeme horšie ohodnotiť daných priateľov, lebo ako by to pôsobilo na renomé školy čo bude s toho nášho priateľa kde sa uplatní. Ale nikoho netrápi ako k povinnostiam pristupujú tí ktorých sa to týka. Čo je to za doba keď aj dnešný kresťanský učiteľ je v "ohrození".