streda 22. júna 2016

Duch Svätý - Cirkev - Písmo

2 Tim 3, 16-17: "Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo." Cirkev pokladá všetky knihy Starého a Nového Zákona za posvätné, lebo majú za pôvodcu Boha, boli totiž napísané z vnuknutia Ducha Svätého, por. KKC 105, DH 3006. Božia inšpirácia (z lat. inspirare - vdýchnuť) bola aj vnuknutím aj vdýchnutím lásky.

pondelok 20. júna 2016

Evanjelium podľa Lukáša Lk 9, 18-24Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“
Mohli by sme si položiť otázku o čo sa snaží Pán Ježiš, o čo mu vlastne ide keď sa opýtal: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Ježiš kladie túto otázku svojim najbližším - čiže apoštolom. Tým, ktorí vedeli o ňom najviac. Oni najskôr informujú Pána Ježiša o mienkach, akú majú o ňom ľudia, ktorí sú mu naklonení. Názory jeho ctiteľov a obdivovateľov sú vysoké: prorok, Ján Krstiteľ, Eliáš. No toto všetko je nič v porovnaní s tým, čo si o ňom myslia oni sami, jeho najbližší. Ježiš je pre nich Mesiáš. Obyčajne je to naopak. Tí, ktorí nás nepoznajú, majú o nás vyššiu mienku ako tí najbližší, ktorí nás poznajú do detailov. No Ježišovi učeníci, ktorí s nim žijú v telesnej blízkosti, majú o ňom vyššiu mienku než tí, ktorí ho poznajú z diaľky. A to sa bežne nestáva. Ježiš im zakazuje to niekomu hovoriť. Prečo? Aby si ľudia utvorili vlastný názor o ňom samom z toho, čo videli, čo počuli, čo s ním zažili. Netreba mu robiť reklamu zvonka. Treba, aby sami zažili na svojej vlastnej koži, kto je pre nich Kristus. Aby sa sami stali Ježišovými priateľmi, najbližšími príbuznými. Je dôležité pre každého z nás, aby sme sa dostali do jeho blízkosti. Prečo? Aby sme sa stali účastníkmi na  jeho spôsobe myslenia a konania, modlitbou a reflexiou nad jeho životom.
    

piatok 17. júna 2016

Členovia spoločenstva svätých.

Do spoločenstva svätých sa (riadne) vstupuje krstom; patria doň všetci, živí i mŕtvi, ktorí sú v Kristovi a majú jeho Ducha (KKC 955).V plnom zmysle slova sú to tí, ktorí majú v sebe Boží život, a majú posväcujúcu milosť. V nepresnom zmysle slova tí ktorí sú pokrstení, ale Boží život nemajú. V širšom zmysle slova všetci dobrí anjeli (porov. Tomáš Akvinský, + 1274; Theologická summa III., 8, 4). Zo spoločenstva svätých sú vylúčení: odpadlíci od Cirkvi, exkomunikovaní, bludári, rozkolníci, zatratení v pekle. Rozdeľovať kresťanov na nominálnych (zlých) a autentických (dobrých) možno teoretických, v praktickom živote ide o (odvážne) nepresné posudzovanie. Posudzovať možno skutky, por. Lk 6,46 Zjv 5,1n.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

   V piatok 24. júna v roku 2016 pripadla spomienka na narodenie svätého Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ hlásal príchod Božieho kráľovstva, udeľoval krst pokánia, pokrstil Ježiša v Jordáne a nazval ho Mesiášom. Vystúpil proti nemravnosti kráľa, čo ho stálo život.   

Tajnička: 

1. Rieka v ktorej bol pokrstený Ježiš
2. Mojžišov Brat
3. Mesto v ktorom vyrastal Ježiš
4. Prvá sviatosť
5. Mladšia dcéra strýka Lábana
6. Deň odpočinku u Židov
7. Neveriaci apoštol
8. Nápis na kríži
9. Abrahámov otec
10. Tretia sviatosť
11. Evanjelista ktorý bol lekár. štvrtok 2. júna 2016

Montáž hodín a zvonu na kostol bartov tešiteľov z Getseman v Zlatých Moravciach.

   Dnes sa začalo s montážou hodín na kostolnú vežu bratov tešiteľov z Getseman v Zlatých Moravciach. Na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätí zvon ktorý bude osadený do veže kostola.