sobota 6. apríla 2013

Syn Boží

Vrcholom celého liturgického roku sú veľkonočné sviatky. Oslavujeme nimi nielen tajomstvo nášho Vykúpenia, ale aj to, že Ježiš Kristus svojím zmŕtvychvstaním podal najpresvedčivejší dôkaz o tom, že je skutočne Synom Božím. Keď si trochu všimneme verejného života Ježiša napadne nás, ako často sa židia domáhjú, by vynucujú si od neho znamenie: "Ukáž nám znamenie a uveríme ti."Pokolenie zlé a cudzoložné si žiada znamenie, no nedostane sa mu iného okrem znamenia proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu ryby tak aj Syn človeka bude tri dni a tri noci v lone zeme. Ba Ježiš sám skúmal mienku ľudí keď sa pýtal apoštolov. Za koho ma pokladajú ľudia? Oni mu odpovedali Jedni ťa pokladajú za Jána, iný za Eliáša, iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A v tedy sa opýtal apoštolov: "Za koho ma pokladáte vy?" A na to Šimon Peter odpovedal: "Ty si Kristus Syn Boha Živého". Ježiš svojim vystúpením, svojim učením a príkladným životom strhol svet k obdivu a priam prinucoval každého, aby sa oň zaujímal. Celé umučenie Ježišovo ako ľavína sa pohlo otázkou Kajfášovou pred veľradou: "Zaprisahám ťa na Boha živého ... povedz nám si ty skutočne Synom Božím?. Áno, ja som Synom Božím! To bola tá prvá príčina, prečo vlastne musel Ježiš zo stránky židovského ľudu a kňazov zomrieť.
Lukáš evanjelista rozpráva, že na rozkaz Ježišov z mnohých vychádzali zlí duchovia s krikom "Ty si Syn Boží".
sv. Ján - svedok zmŕtvychvstania dodáva: "A naša viera je tým víťazstvom, ktoré premáha svet. Lež kto môže zvíťaziť nad svetom, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží!".