utorok 31. mája 2016

Postoj kresťana počas krízy v Cirkvi

Počas krízy sa treba správať ako múdry alpinista. Keď sa v horách "znečasí" a on musí pokračovať v ceste, urobí tri nevyhnutné veci (Reinhold Stecher):
- Oblečie si teplejšiu bundu (bunda predstavuje podstatnú lásku, ktorú v dušiach ľudí utvára Duch Svätý, por. 1 Kor 13, 4 - 7)
- Obuje si lepšie topánky (kvalitnejšie obutie je hlbšie spoznanie a vernejšie žitie právd katolíckej viery, por. 1 Tim 3, 13)
- Dá si pršiplášť (pršiplášť symbolizuje trpezlivosť, ktorá je prejavom lásky v utrpení, por Lk 24, 26)


Riešenie krízy kresťana a krízy Cirkvi

   Kresťan je bunkou tajomného tela - Cirkvi (por. Ef 4, 11-13). Preto sa duchovná kríza kresťana stáva aj krízou Cirkvi - a tiež: riešenie krízy jednotlivca rieši aj krízu spoločenstva. "Základnou úlohou pastoračnej starostlivosti je učiť ľudí, ako sa modliť a ako sa naučiť osobnému rozhovoru s Bohom stále lepšie a lepšie... Toto intímne prebývanie s Bohom, teda skúsenosť s Božej prítomnosti, je to, čo nám dáva tak povediac stále znova prežívať veľkosť kresťanstva a potom nám pomáha nájsť našu cestu." (Benedikt XVI.). 
   Cirkev potrebuje svätých reformátorov. Každý svätec by mal byť reformátor a reformátor svätcom. To znamená, že každý z nás je povolaný stať sa svätcom i reformátorom. Otázkou však zostáva či sme pripravený a chceme byť svätými i tými reformátormi. Reformátor viacej mení štruktúru. Svätec je vnútorne uchvátený kresťanstvom, prežíva ho ako šťastie a nádej, a tak mení svoje okolie.

utorok 17. mája 2016

Diakonky

  V minulom týždni (14.5.2016) pápež František hovoril o zriadení komisie, ktorá preskúma postavenie diakoniek v prvotnej cirkvi, a nie o komisii, ktorá posúdi možnosti svätenia žien za diakonky. Tak sa vyjadril Imrich Gazda vo svojom článku: Chce František urobiť zo žien diakonky? Po tejto dobe sa internetom a médiami preberá otázka či svätiť ženy za diakonky alebo nie, možno niektoré média sa i vyjadrili, že zo žien sa stanú diakonky, a čo na to história? Z historického hľadiska sa píše o diakonke v Kenchreách okolo roku 57 Svätý Pavol v liste Rimanom (Rim16,1) píše o Fébe, diakonke Cirkvi v Kenchreách, ale je ťažké posúdiť akú mala úlohu. Neskôr okolo 4. storočia máme o ženskom diakonáte početnejšie správy. Walter kardinál Kasper sa vyjadruje k tejto téme takto: "Ak sa pozrieme do minulosti, vedie nás to k tomu, aby sme povedali nie (diakonkám). Ale nič nie je nemožné. Kardinál Kasper upozornil, že odporcovia vysviacania žien za diakonky budú určite argumentovať tým, že táto nová situácia by otvorila dvere k ich vysviacke do kňazského stavu. Kardinál dodal, že pápež považuje diskusiu na túto tému uzavretú. Dodal, že rovnaké stanovisko svojho času zaujal aj pápež Ján Pavol II. „Diakonát je prvý z troch stupňov sviatosti posvätného stavu; je zrejmé, že jeho priznanie ženám môže byť vnímané ako veľké riziko tými, ktorí ženy za kňazov nechcú,“ priznal kardinál.
   Ženy - diakonky v prvotnej Cirkvi. Nicejský snem roku 325 o diakonkách v kán. 19. vyhlásil: "Keďže nemali chirotóniu (vkladanie rúk), celkom isto musia byť zaradené do laického stavu." Byzantský cisár Justín I. (+ 565) hovoril o diakonkách pričlenením k duchovnému spoločenstvu. Neboli im však zverené tie služby ako diakonom mužom.


nedeľa 15. mája 2016

Kafarnaum

Mesto na severnom pobreží Genezaretského jazera (Galilejského mora). Sídlila v ňom rímska posádka a z evanjelia vieme, že Ježiš zázračne uzdravil sluhu tamojšieho rímskeho stotníka (Lk 7, 1 - 10). Hoci jeho obyvateľstvo bolo väčšinou pohanské, Ježiš ho nazýva "svojim mestom" (Mt 9,1). 


streda 11. mája 2016

Viete čo je Manipul?

Latinské slovo manus označuje ruku. Manipul bol súčasť kňazského rúcha, ktorú kňaz nosieval na predlaktí ľavej ruky. Pôvodne slúžil na utieranie potu z tváre, neskôr mal už len ozdobnú funkciu a po Druhom vatikánskom koncile sa prakticky prestal používať. Manipul vidno dobre na fotografii kňaza.


pondelok 9. mája 2016

Migne, Jacque Paul

Jacque sa narodil v roku 1800 a zomrel v roku 1875. Teológiu študoval v Orléans. Za kňaza bol vysvätený v roku 1824. Je vydavateľom teologicko-historických textov. Zostavil veľdielo Patrologia cursus completus, ktoré pozostáva z 378 zväzkov. Štvorzväzkový index Patrológia Latina (spisy cirkevných autorov od najstarších čias kresťastva až po pápeža Inocenta III. Zbierka spisov o Panne Márii ktorá má 13 zväzkov.