nedeľa 31. januára 2016

Štefan Kopernický

Štefan Kopernický sa narodil 7. septembra 1813 v Novej Bani. Pochádzal z meštianskej rodiny, Filozofiu a teológiu študoval v Trnave a kňazské svätenie prijal roku 1839. Bol kaplánom v Hodruši, zástupcom rektora kňazského seminára 1849 a stal sa titulárnym ostrihomským kanonikom v Bratislave 1868. Plných dvadsať rokov redigoval vnútrocirkevné periodikum Directorium. Zomrel 1. mája 1884 v Bratislave.

piatok 8. januára 2016

Anton Srholec

Anton sa narodil 12. júna 1929 v Skalici. Študoval na gymnáziu v Skalici, v Trnave, v Šaštíne. V roku 1946 vstúpil do rehole saleziánov. V roku 1951 bol rozhodnutý opustiť Československo ilegálne čo sa mu však nepodarilo. Za tento čin bol odmenený vtedajšou štátnou mocou na 12 rokov, prevažnú časť z tohto trestu strávil v uránových baniach v Jáchymove. Anton Srholec vo väzení strávil 10 rokov. V roku 1969 dostal povolenie odísť na tri mesiace do Talianska. Tento pobyt si predlžil na jeden rok. Po skončení teologických štúdii na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne. Za kňaza ho vysvätil, spolu s ďalšími mladými mužmi, pápež Pavol VI. 17. mája 1970 v Ríme. Vrátil sa do vlasti. OD roku 1992 sa venoval bezdomovcom. Venoval sa i publikačnej činnosti. Počas komunizmu prispieval do samizdatov. Napísal i Svetlo z hlbín Jáchymovských lágrov  dobrá publikácia bola preložená i do slovinského, anglického a nemeckého jazyka. Anton Srholec zomrel vo veku 86 rokov 7. januára 2016.


pondelok 4. januára 2016

Prorok Izaiáš o narodení Pána Ježiša

Prorok Izaiáš sa narodil okolo roku 770 pred Kristom v Jeruzaleme. Meno Izaiáš hebrejsky znamená Ješajáhú - Jahveho spása, Jahve spasí, Jahve je spása. Základom Izaiášovho posolstva je jeho vynikajúca náuka o Bohu. Izaiáš okolo roku 735 pred Kr. prorokoval narodenie Pána Ježiša. Emanuel je symbolické meno ktoré po hebrejsky znamená Immánú-el - Boh s nami. Toto narodenie z panny či z mladej devy.
V deviatej kapitole Izaiáš píše: "Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť; budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako plesajú, keď si delia korisť.  Veď jeho ťažké jarmo a prút jeho pleca a palicu jeho pohoniča lámeš ako v dňoch Madiánu. Lebo každá hrmotná obuv a každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu pokrmom. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov to urobí."
Chlapček, ktorý donesie svetu toľkú radosť je Emanuel, Mesiáš (porov. Lk 2, 10-11). Názvy ktoré sa mu tu dávajú, dokazujú, že nebude obyčajným človekom, ba že bude Bohom. Pravda treba podotknúť, že v Starom zákone ani samému prorokovi nebol jasný celý dosah názvu "mocný Boh" Izaiáš vedel len toľko, že v Dieťati-Mesiášovi sa akýmsi neobyčajným spôsobom zjaví Boh. Ako väčšina proroctiev i toto sa stalo celkom jasným len po splnení. My, ktorým už bolo zjavené tajomstvo Najsvätejšej Trojice, vieme, že Emanuel je druhá Božská osoba. Kráľovstvo, ktoré založí, bude len pokračovaním starozákonnej bohovlády, ale bude mať večné trvanie.
Nádherné slová Izaiáš píše o Mesiášovi i v jedenástej kapitole: "Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pred Pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. Pokojamilovnosť ríše mesiášskej Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča. Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more. Spása pohanov a Izraelitov V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny. V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu, ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Sineárom, Ematom a ostrovmi mora. Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela a Júdových roztratených pozbiera zo štyroch strán sveta. Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima. Lež zaletia na svah Filištíncov k západu a spolu olúpia synov Východu. Edom a Moab bude ziskom ich rúk a synovia Amona budú ich poslúchať. Pán vysuší jazyk Egyptského mora svojím dychom horúcim a vztiahne ruku nad Rieku, rozbije ju na sedem potokov a umožní ju prekročiť v obuvi. I bude mať cestu zvyšok ľudu, čo bude ušetrený Asýrskom, ako ju mal Izrael v deň, keď vychádzal z egyptskej krajiny." Ratolesť, výhonok, ktorý vykvitne z pňa Jesseho, je Emanuel-Mesiáš. Jesse bol otec kráľa Dávida. Niektorí, najmä starší katolícki spisovatelia, pod ratolesťou z koreňa Jesseho rozumejú Preblahoslavenú Pannu Máriu a pod výhonkom, kvetom, rozumejú Pána Ježiša. Novší však ratolesť i výhonok vysvetľujú o Pánu Ježišovi, tento výklad lepšie zodpovedá duchu hebrejského básnictva. Zato však v modlitbách aj Pannu Máriu môžeme volať menom Koreň Jesse, veď aj ona pochádza z rodu Jesseho.