piatok 18. júla 2014

Rodák z Veľkej Lehoty Štefan Gašparovič.

Kňaz Štefan Gašparovič rodák z Veľkej Lehoty by "oslávil" svoje 160 narodeniny. Narodil sa 24. júla 1854 na Veľkej Lehote. Kňazskú vysviacku prijal 1. augusta 1877. Od 13. októbra t. r. kaplánoval v Šuranoch a to 6,5 roka. Od 1. 7. 1884 bol kaplánom v Bánove. Tam pôsobil do 7. 3. 1885, kedy zaujal svoje prvé a posledné miesto ako farár vo Vysokej pri Morave (dodnes ľudovo zvanej Hochštetno). Tam dvíhal národné povedomie, rozširoval knihy a časopisy, agitoval pri voľbách za slovenčinu a práve preto bol neraz prenasledovaný. Povznášal tiež hospodársky blahobyt svojho ľudu, učil štepiť ovocie a vysádzal stromčeky po celej obci.
Zvláštnu starostlivosť venoval váhavým a nerozhodným, snažil sa ich udržať v katolíckej viere, bol nápomocný v pochybnostiach viery, šiel im v ústrety a preto, že im snáď niekedy urobil viac výnimiek, ako mohli zodpovedať, prišiel do konfliktu s Cirkvou. Láska, ktorú zosnulý k nim mal, je praná krvou jeho srdca. On nebol z tých, čo by boli to a ono slovo na váhu kládli, jeho unášala myšlienka a láska. Ak niekedy v tejto láske pochybil, iste chyboval z lásky a priateľstva. Bol verným synom Cirkvi, keď prinášal najťažšiu a najväčšiu obetu, on s nadšenosti pôsobil pre vieru aj v kruhoch, kde Božie slovo nie ľahko vnikalo. Bol kňazom naskrz čistým a zbožným. Všetky kňazské povinnosti plnil svedomito, miloval a pestoval modlitbu. Modlitbou mu bola aj veda. A tú istú lásku prechovával aj k tým, s ktorými bol zapletený do sporu. Nikdy to neboli osoby, ale vec, ktorú sledoval. (arcibiskup Philipp von Abert z Bambergu, nad jeho hrobom)
Umrel po ťažkej chorobe vo Viedni, 23. 12. 1907.

Farníci chceli ho mať pochovaného vo svojej obci a preto na vlastné trovy nechali ho previesť z Viedne. Veriaci niesli rakvu s nebohým zo zohorskej stanice v procesií. Pri 50. výročí posvätenia chrámu odkryli mu na kostole pamätnú tabuľu.