utorok 29. novembra 2022

Svätá Katarína Labouré

 

Svätá Katarína Labouré pochádzala z burgundského kraja vo východnom Francúzsku. Tam sa narodila 2. mája 1806 v dedinke Fain-les-Moutiers (čít. fen-le-mutije). Bola deviata z jedenástich detí skromnej roľníckej rodiny. Jej pôvodné krstné meno bolo Zoe. Zoe vstúpila do noviciátu vincentiek 21. apríla 1830. S rehoľným rúchom prijala rehoľné meno Katarína. Práve v tom čase sa mohla zúčastniť na slávnostnom prenesení ostatkov sv. Vincenta de Paul z chrámu Notre Dame (čít. notr dam) do kaplnky lazaristov (ktorých založil sv. Vincent) na ulici rue de Sevres (čít. rú d´sévr). Už v tom čase sa začali prejavovať mimoriadne omilostenia mladej rehoľníčky v podobe videní. V súvislosti s prenesením ostatkov zakladateľa apoštolských spoločenstiev lazaristov a Dcér kresťanskej lásky Sestre Kataríne Labouré sa po tri dni zjavovalo srdce sv. Vincenta nad malou schránkou s jeho ostatkami v kaplnke noviciátneho domu sestier na ulici rue du Bac (čít. rú dü bak). V tom istom roku Sestra Katarína mala v júni videnia Pána Ježiša v Eucharistii a Krista Kráľa. Okrem toho od septembra do decembra zažila aspoň päť zjavení Panny Márie. Najdôležitejšie z nich sa odohralo 27. novembra, keď sa Panna Mária zjavila v podobe, podľa ktorej neskôr vyhotovili tzv. Zázračnú medailu P. Márie s nápisom „Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ Táto medaila sa rozšírila najmä po podivuhodnom obrátení židovského advokáta a bankára Alfonza Ratisbonna v januári 1842. Alfonz Ratisbonne bol veľkým odporcom kresťanstva, ale po prijatí Zázračnej medaily od priateľa sa pod vplyvom zjavenia Panny Márie stal kresťanom, katolíckym kňazom a spolu s bratom Teodorom založil rehoľné sestry a spoločenstvo kňazov Notre Dame de Sion (Sionskej Panny Márie) na obrátenie Židov. Náhle a nečakané obrátenie Alfonza Ratisbonna vyvolalo veľký ohlas a viedlo k cirkevnému schváleniu Zázračnej medaily.

1.Čo niesol Ježiš na plecích cestou na Golgotu?

2.Kto pokrstil svätého Pavla v Damasku?

3.Koho vzkriesil svätý Peter v Joppe?

4.Poznáme tri formy žbožnosti: modlitba, pôst a …?

5.Manželka Izáka?

6.Nápis na kríži?

7.V ktorom meste vyrastal Ježiš?

8.Kto sa stal apoštolom namiesto Judáša?

9.V ktorom meste uzdravil Peter Eneáša?

10.U koho sa Pavol učil zákonu u … ?

11.V akom príbuzenskom vzťahu boli Ezau a Jakub?

12.Cez akú rieku prešiel Jozue s vyvoleným ľudom do zasnúbenej země?

13.Manžel Betsabe?

14.Učiteľ po hebrejsky?

15.V akom meste bolo zoslanie Ducha Svätého?

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utorok 15. novembra 2022

Sviatok Alberta Veľkého

 

Albert Veľký patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Študoval na Padovskej univerzite. V roku 1223 vstúpil do rehole dominikánov. Neskôr učil v Hildesheime, Freiburgu, Regensburgu a v Štrasburgu. Potom odišiel učiť na Parížsku univerzitu, kde zároveň roku 1245 získal doktorát. Veľmi dôkladne sa vyznal v prírodných vedách, biológii, chémii, fyzike, astronómii, geografii, metafyzike a matematike. Takisto bol veľkým teológom a biblistom. V roku 1248 bol poslaný do Kolína nad Rýnom, kde viedol celú univerzitu. Zorganizoval šúdium a vôbec celý život kolínskej univerzity. V roku 1254 bol zvolený za provinciálneho predstaveného dominikánskej rehole v Teutonii. Často cestoval z kláštora do kláštora a povzbudzoval členov rehole, aby žili svoj život zodpovedne. Pápež Alexander IV. ho v roku 1260 ustanovil za biskupa Regensburgu. Aj tu pokračoval vo svojej všestrannej činnosti vo všetkej skromnosti a pokore. Ani ako biskup sa nevzdal skromného a pokorného spôsobu života. Zomrel v Kolíne, pochovali ho v kostole sv. Ondreja. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Gregor XV. v roku 1622, za svätého pápež Pius XI. v roku 1931, ktorý mu zároveň udelil titul učiteľ Cirkvi. Albert Veľký zomrel 15. novembra 1280 v Kolíne nad Rýnom. V roku 1931 bol svätorečený a vyhlásený za učiteľa cirkvi, v roku 1941 za patróna prírodovedcov.

1.      Kto nariadil prvý súpis ľudu?

2.      Posledný zo siedmych hlavných hriechov?

3.      V akom príbuzenskom vzťahu boli Jakub a Ezau?

4.      Tretia sviatosť?

5.      Manželka Jakuba za ktorú slúžil štrnásť rokov?

6.      Rieka pretekajúca mestom Rím?

7.      Druhý pražský biskup?

8.      Kam ušla svätá rodina před Herodesom?

9.      Druhý zo siedmych hlavných hriechov?

10.  Kto vysluhuje sviatosť zmierenia?

11.  V ktorej krajine bol kráľom Nabuchodonozor?

 

















1.

 

 

 

 

 

 

 

 






2.

 

 

 

 

 

 

 

 






3.

 

 

 

 

 

 








4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




5.

 

 

 

 

 









6.

 

 

 

 

 









7.

 

 

 

 

 

 








8.

 

 

 

 

 









9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 





10.

 

 

 

 








11.