streda 31. januára 2024

Aspekty ikonografie a ikonológie

 

V podrobnom zázname v katalógu z roku 2001 Cecilia Prete vystopovala štúdie, v ktorých sa hovorilo o zadných dverách. V roku 1958 bol pripísaný Corradovi Giaquinto, v monografii apúlskeho maliara, ktorú zrekonštruoval Mario D'Orsi, na základe prísnejších dokumentačných a štylistických pozorovaní navrhnutých o Carlo Barbieri a zdieľaný kňazom, by mal byť namiesto toho pridelený Enricovi Scipionemu Cordieri. Je to maliar, ktorý mal viac ako ktokoľvek iný blízko k Michelangelovi Ricciolinimu pri tvorbe fresky klenby so Svadbou Bakcha a Ariadny (63. tabuľka), a prijímateľ platieb opäť v roku 1721 za «rôzne zdobené činy do galérie"štvrtok 25. januára 2024

Milan Stanislav Ďurica


Milan Ďurica sa narodil 13. augusta 1925 v obci Krivany. Prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica SDB bol kňaz, historik ktorý sa zaoberal prevažne modernými slovenskými dejinami a najmä históriou Slovenskej republiky (1939 – 1945). V roku 1943 vstúpil do rehole Saleziánov a o 13 rokov neskôr bol v Turíne vysvätený za kňaza. Študoval v Turíne, Ženeve, Leuvene a postgraduál absolvoval vo Viedni, Padove, Bonne a Kolíne. Teologickú dizertáciu písal o turínskom plátne. Za doktora politických vied v Padove sa habilitoval roku 1961. V roku 1956 sa stal profesorom teológie na Saleziánskej vysokej škole teologickej v Abano Terme, v roku 1963 bol  asistentom profesora, od roku 1967 profesorom politických a ústavných dejín východoeurópskych krajín a istý čas aj prednášajúcim slovenského jazyka na Padovskej univerzite. Pôsobil tam až do dôchodku roku 1997. Počas Druhého vatikánskeho koncilu pôsobil ako odborný poradca pápežskej komisie pre disciplínu kléru a laikov. Počas celého obdobia komunizmu udržiaval kontakt so Slovenskom, aj slovenským exilom. Od roku 1993 pôsobil ako profesor Cirkevných dejín na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Na Slovensku sa pričinil o založenie Slovenského historického ústavu v Ríme a Ústavu dejín kresťanstva (1996). Od roku 1998 sa vrátil na Slovensko. Zomrel dnes t.j. 25. januára 2024 v Bratislave vo veku 98 rokov.