streda 29. mája 2019

Modlitba Pátra Pia k Anjelovi strážcovi


"Ó, môj anjel strážny, staraj sa o moje telo a moju dušu.
Osvetľuj moju myseľ, aby som mohol lepšie spoznať Pána, svojho Boha
a milovať ho celým svojím srdcom.
Sleduj ma, keď sa modlím, aby som nepodľahol pokušeniu.
Udržiavaj ma svojou radou, aby som mohol žiť ako dobrý kresťan
a veľkoryso mi pomáhaj vykonávať dobrú prácu.
Chráň ma pred nástrahami zlého
a posilňuj ma počas pokušenia, aby som mohol vyhrať boj proti zlu.
Zostaň vždy blízko mňa a nikdy neprestávaj byť mojím strážcom,
kým nebudem povolaný do Otcovho domu,
kde spoločne budeme chváliť Pána po celú večnosť."
pondelok 20. mája 2019

Otokar Prochászka

Otokar Prochászka sa narodil 10. októbra 1858 v Nitre a zomrel 2. apríla 1927 v Budapešti. V rokoch 1869 až 1871 študoval na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Gymnaziálne štúdiá dokončil na Gymnázium Svätého Štefana v Esztergome 1873 - 1875. Po teologických štúdiách na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme ho roku 1881 vysvätili za kňaza. V štúdiách pokračoval na Univerzite svätého Gregora v Ríme. Od roku 1884 pôsobil v Ostrihome ako profesor teológie, od roku 1904 prednášal v Budapešti dogmatiku. Biskupské svätenie prijal 21. decembra 1905 v Sixtínskej kaplnke hlavným svätiteľom bol pápež Pius X. Biskupom sa stal v Stoličnom Belehrade v Székesfehérvári. Bol jedným zo spoluzakladateľov Katolickej ľudovej strany, jedným zo zakladateľov Krajinskej kresťansko-socialistickej strany, v rokoch 1920 až 1922 bol poslancom parlamentu, potom predsedom Kresťanskej zjednotenej národnej strany. Roku 1909 sa stal dopisujúcim a roku 1920 riadnym členom Maďarskej akadémie vied, roku 1926 členom Kisfaludyho spoločnoti. Patril k najvýznamnejším propagátorom kresťanskej sociálnej náuky, deklarovanej encyklikou Leva XIII. Rerum novarum. Svojimi kázňami a prednáškami po celom Uhorsku i článkami, knihami a organizačnou aj politickou činnosťou viedol boj za kresťanské smerovanie maďarskej inteligencie, proti socializmu i kapitalistickému liberalizmu. Snažil sa o sociálnu reformu na kresťanských základoch, ktorá by umožnila každému dôstojný život. Vo filozofii presadzoval bergsonizmus proti novotomizmu. Jeho práce vyšli v zobraných dielach Prohászka Ottokár osszes muvei I-XXV. Budapešť 1928 - 1929 a mali veľký vplyv. 
štvrtok 9. mája 2019

Koloman z Bardejova

Koloman z Bardejova sa vybral v roku sa v roku 1898 vybral do USA za prácou, ktorej na Slovensku v tom čase dosť nebolo, alebo bola minimálne ohodnotená. Počas cesty za oceán sa musel Koloman tlačiť v Parníku s ďalšími obyvateľmi z Európy. Za oceánom Koloman začal pracovať baniach v štáte Pensylvánia. Práca v bani nie je zaiste ľahká no Koloman vydržal a za svoju prácu bol aj patrične ohodnotený. Z ušetrených peňazí po návrate na Slovensko si z časti kúpil polia a časť rozdelil do dvoch bánk. Po čase jedna z bánk skrachovala a Koloman prišiel o čiastku svojich peňazí. Po nástupe Komunistického režimu k moci sa v bývalom Československu udialo znárodnenie a Koloman prišiel i nakoniec o ťažko nadobudnutí majetok.