streda 27. novembra 2013

250 ROKOV OD NARODENIA Jozefa Vuruma
Jozef Vurum 
(* 27. 11. 1763 Trnava - + 2. 5. 1828 Močenok)
Pochádzal z remeselníckej rodiny. Teológiu študoval v Nitre a vo Viedni. Kňazskú vysviacku prijal v r. 1788. Najprv bol ceremoniárom a tajomníkom nitrianskeho biskupa Františka Fuchsa, od r. 1791 je profesorom. Cirkevných dejín a cirkevného práva v kňazskom seminári. Neskôr bol menovaný za kanonika a za zástupcu riaditeľa (vicedirektora) vyšších škôl v Jágri. Biskupskú vysviacku mal v r. 1810. Bol na stolci v Stoličnom Belehrade (od 1816), potom vo Veľkom Varadíne (od 1821) a napokon na vlastnú žiadosť v Nitre (od 1827). Bol významným cirkevným dejateľom, mecénom cirkevných, školských i charitatívnych ústavov. Zaslúžil sa o výstavbu dievčenskej školy v Nitre. V čase cholery, ktorá v okolí Nitry zúrila v r. 1831, z vlastných peňazí platil 12 ošetrovateliek. Dal postaviť aj nemocnicu. Niekdajší jezuitský kláštor v Žiline v r. 1833 prebudoval a založil tam sirotinec „Sirotár“, pre deti ktoré osireli cez choleru. Usiloval sa o diplomatické a dobré vzťahy medzi Cirkvou a svetskými ustanovizňami. Zúčastňoval sa i na rokovaniach Uhorského snemu v Bratislave. Patril medzi zakladajúcich členov Slovenského učeného tovarišstva. Veľkou záľubou mu bola história a preto usporiadal biskupský archív ako vo Varadíne tak i v Nitre. Z materiálov, ktoré objavil, vyhotovil jeden z prvých schematizmov v Nitre, v r. 1829. Po 6 rokoch bádania svoje úsilie obohatil o nové poznatky a vydal dodnes citované dielo Episcopatus Nitriensis Eiusque Praesulum Memoria... – o biskupoch na Nitrianskom stolci a dejinách biskupstva. V roku 1836 ho vyznamenali stredným krížom Radu sv. Štefana a povýšili do šľachtického stavu. Hoci zomrel v Močenku, pochovaný je v Nitre.

pondelok 18. novembra 2013

Ferdinand Javor (*3.5.1940 - + 16.11.2013)

Ferdinand Javor sa narodil v Rišnovciach 3. mája 1940 bol najstarším z jedenástich detí. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Otec Koloman bol stolársky majster, matka Mária bola domáca. Ako najstarší syn najviac pomáhal otcovi v stolárskej dielni, kde bol preňho veľkou oporou. Otec videl, že nie je veľmi zdravý a vybadal aj jeho nadanie, preto ho dal študovať. Maturitu získal na Jedenásťročnej strednej škole v Hlohovci v roku 1957. Už ako chlapec prisluhoval kňazovi pri sv. omši ako miništrant. Počas gymnaziálnych rokov rástlo v ňom aj jeho kňazské povolanie. Po maturite roku 1957 sa prihlásil na teologické štúdia na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu a do kňazského seminára v Bratislave. 4. novembra 1962 ho vysvätili za kňaza Trnavskej apoštolskej administratúry. Na prvé kaplánske miesto nastúpil do Nových Zámkov. Po roku 1988 je ustanovený za špirituála do kňazského seminára v Bratislave. Od roku 1990 pracoval ako tajomník Arcibiskupského úradu v Trnave. Dlhé roky pracoval v Slovenskej liturgickej komisii, má zásluhu na prekladoch liturgických kníh, najmä liturgie hodín, Starého i Nového zákona, kde bol redaktorom, aj Katechizmu Katolíckej cirkvi. Ferdinand Javor zomrel 16. novembra 2013. 

piatok 8. novembra 2013

Adamcsik Lipót (Adamčík Leopold)

nagyszombati apostoli adminisztratúrai általános  helynok, kanonok, esperes, plébános (1901 aug 15. - 1965 nov 10.) Pozsonyvezekényben született 1901 augusztus 15-én. Pappá szentelték 1926 május 30-án. Ezután káplán Garamszentbenedeken, majd Verebélyen, 1927-ben Aranyosmaróton, 1928-ban Léván, és egyúttal hittanár az állami taníttóképzoben.

utorok 5. novembra 2013

Mária matka Božia


Všetka Máriina veľkosť spočiva v skutočnosti, že je Bohorodičkou. Toto je ústredný bod všetkého, čím je Panna Mária sama v sebe i pre veriacich. Veď práve vďaka tomu , že je Božou Matkou, je v nej Duch Svätý pritomný a pôsobí vo zvýšenej miere, lebo ide o jeho dielo. Teda udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi a ktorou sa Cirekev chystá osláviť počas Veľkého júbilea, treba pripísať Duchu Svätému. Preto je vhodné zastaviť sa a uvažovať, ako sa Mária stala panensky Božou Matkou.