nedeľa 29. novembra 2015

Advent

Advent z latinského slova adventus - príchod. Predvianočné cirkevné obdobie. V západnej Cirkvi sa advent (a zároveň aj cirkevný rok) začína prvou adventnou nedeľou. Advent je duchovnou prípravou na príchod Ježiša Krista v ľudskej podobe i na jeho druhý slávny príchod na konci sveta. Adventné obdobie sa končí po západe slnka na Štedrý večer.

1. Ako sa volalo mesto, kde bývala Mária?
2. Akú obetu priniesol Zachariáš Bohu?
3. Ako oslovil anjel Máriu?
4. V ktorom meste bol hlavným mýtnikom Zachej?
5. Kto posilňoval Ježiša pred umučením?
6. Do čoho zabalili a uložili Ježišovo telo do ... ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

utorok 24. novembra 2015

Svätý Ondrej Dung-Laka, kňaz, mučeník

Začiatky kresťanstva v krajinách terajšieho Vietnamu siahajú do roku 1533. No čoskoro v časoch krutých prenasledovaní v 17. storočí a potom  s prestávkami aj v 18. a 19. storočí skropila tieto krajiny krv premnohých mučeníkov. Pápež Ján Pavol II. v nedeľu 19. júna 1988 vyhlásil za svätých 117 vietnamských mučeníkov, ktorí po hrozných mučeniach obetovali svoj život za Krista. Je to: 8 španielskych biskupov, ďalej 50 kňazov, z nich 13 Európanov a 37 Vietnamcov, a 59 laikov. Medzi týmito mučeníkmi vyniká matka šiestych detí Agnesa Le Thi Thanh, potom prvý mučeník Vietnamec dominikán Vincent Liem, umučený roku 1773, a najmä Ondrej Dung-Lac, kňaz a misionár, ktorý spečatil svoju vernosť Kristovi v Hanoji 21. decembra 1839.

utorok 10. novembra 2015

Svätý Martin z Tours

Svätý Martin sa narodil v meste Szombathely (dnešné Maďarsko) okolo roku 316. Zomrel 8. novembra 397. Jeho telo pochovali 11. novembra na cintoríne za mestom Tours. Na tomto mieste teraz stojí veľký chrám, ktorý mu je zasvätený. Martin vstúpil do rímskej armády, známa je udalosť, ako sa pri meste Amiens podelil o svoj plášť s polonahým žobrákom. Prijal krst a bol žiakom svätého Hilára z Poitieres, napokon sa stal biskupom v meste Tours.    

Tajnička:
1. Čo chceli jesť Izraeliti, no pre Šaulovu prísahu jesť nemohli? (1 Sam 14, 26)
2. Koho Samuel rozsekal pred Pánom v Galgale? (1 Sam 15, 33)
3. Kde sa narodil Samuel? (1 Sam 1, 19-20)
4. Na koľký deň došiel Dávid do Ciklagu? (1 Sam 30, 1)
5. Proti komu bojovali Filištínci? (1 Sam 31, 1)
6. Kam prišiel Dávid za kňazom Achimelechom do ... (1 Sam 21, 2)
7. Ako sa volal otec Jána Krstiteľa? (Lk 1, 13)
8. Koľko krát volal Pán Samuela a on šiel k Hélimu? (1 Sam 3, 8)
9. Jeden z Pánových kňazov syn Héliho? (1 Sam 1, 3)
10. Čo robila Fenena Anne počas vystupovania do chrámu, neprestajne ju ... (1 Sam 1, 6)
11. Ako často sa chodil Elkán klaňať a obetovať Pánovi zástupov do Šíla? (1 Sam 1, 3)
12. Koľko synov predviedol Izai pred Samuela? (1 Sam 16, 10)

Pomôcka: Sväté Písmo

nedeľa 1. novembra 2015

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

1. novembra slávime prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Veriaci si počas týchto dní pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných. Spomienku všetkých verných zosnulých si pripomíname 2. novembra. Touto spomienkou si spomíname na ľudí, ktorí sa nedostali priamo do neba. Mohlo to byť z rôznej príčiny prečo sú teraz v očistci. Možno snáď i preto, lebo sa pripútali k svojmu majetku, peniazom, deťom, manželke, manželovi a nevedeli, že na prvom mieste v ich živote má byť Pán Boh. 
Do  8. novembra môžeme pomáhať týmto trpiacim v očistci získaním úplných odpustkov. Odpustky možno získať raz za deň ak navštívime cintorín a pomodlíme sa ľubovoľnú modlitbu za zosnulých a okrem toho splníme všeobecné podmienky na získanie odpustkov. Sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva) a nemať náchylnosť ani ku všednému hriechu. Sv. spoveď stačí jedna na všetkých 8 dní. 

Tajnička:
1.V ktorom mesiaci poslal Boh anjela do Galilejského mesta Nazaret? (Lk 1,26)
2.Kam zatvoril Herodes Jána Krstieľa? (Lk 3,20)
3.V ktorom roku vlády cisára Tibéria zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša? (Lk 3,1)
4.Pri akom jazere bolo povolanie rybárov? (Lk 5,1)
5.Nad ktorými duchmi dal moc i silu Ježiš Dvanástim? (Lk 9,1)
1.
2.
3.

4.


5.
Tajničku treba prekresliť do svojho zošita. Pomôcka Sväté písmo