nedeľa 16. novembra 2014

IŠTOK Pavel, Mgr.

Dňa 15. novembra 2014 zomrel rímskokatolícky kňaz - farár v Tekovských Nemciach Mgr. Pavel Ištok. Narodil sa 23. októbra 1958 v Zlatých Moravciach. Ordinovaný bol 18. júna 2005. Dlhé roky pôsobil ako katechét v Zlatomoraveckom dekanáte i v okolí. V roku 2005 bol vysvätení za kňaza pre Rožňavskú diecézu. Od roku 2005 do doku 2008 pôsobil ako administrátor Holša. Od roku 2008 do roku 2009 pôsobil vo farnosti Pleš ako administrátor. V roku 2010 je inkardinovaný do Nitrianskej diecézy v tomto roku pôsobil ako výpomocný duchovný v Topoľčianky a Nitra časť Chrenová. V rokú 2011 sa stáva administrátorom v Tekovských Nemciach a od roku 2012 ako farár. Farnosť Tekovské Nemce je i jeho pôslednou farnosťou. 


sobota 8. novembra 2014

Čnosť

Trvalá a stála dispozícia človeka konať dobro (KKC čl. 1803). Katechizmus delí čnosti na teologálne alebo božské (viera, nádej, láska) a základné (rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť). Medzi cnosti patrí tiež pokora, poslušnosť, trpezlivosť, sebaobetovanie.

Prior

Prior - lat. prior = prvší, skorší. Prior je predstavený kláštora, zástupca opáta.

Opát

Opát - aram. abba = otec. Predstavený kláštora v niektorých reholiach. Podľa rehoľných pravidiel sv. Benedikta je otcom kláštornej komunity so širokou právomocou. Volia ho mnísi a jeho funkcia je doživotná.

Lukáč Pavol

Bol dekanom a farárom v Pavlovciach. Narodil sa 20. apríla 1887 v Močidľanoch. Cirkevný referent apoštolskej administratúry užhorodskej. Bol predsedom školskej stolice a rôznych náboženských a charitatívnych spolkov. Pôsobil vo Veľkom Beregne v Užhorode.

Novotny Alfonz Alexander

Bol prior kanoníkov premonštranského rádu v Jasove. Narodil sa 20. septembra 1862 vo Viedni. Študoval v Košiciach, Jasove a na univerzite v Kluži. Riaditeľ teologickej vysokej školy v Jasove, prepošt a starosta pútnického kostola sv. Anny pri Rudníku. Bol taktiež členom obecného zastupiteľstva, cirkevnýn školskýmdozorcom, dekanom, a prísediacim Svätej stolice. Vydal samostané práce z francúzskej, nemeckej, a cirkevnej literatúry a pracoval na dejinách premonštrátskeho rádu. Bol riaditeľom rádového profesorského ústavu v Budapešti a taktiež vikárom apoštol. administrátora.


Zdroj: Foto: http://www.jasov.sk/uploads/images/foto/klastor.jpg

štvrtok 6. novembra 2014

Bulla Karol, dr.

komisár politickej správy v Zlatých Moravciach počas prvej ČSR. Narodil sa 8. februára 1904 v Szombathelyi. Študoval v Trstenej, v Dolnom Kúbine a právo v Bratislave. Policajný trestný sudca, námestný okresný veliteľ hasičstva, podpredseda a referent Slov. ligy a klubu čsl. turistov, vedúci člen viacerých miestnych kultúrnych a národných spolkov.

streda 5. novembra 2014

Szmida Koloman

rímskokatolícky prepošt farár, radca Svätej stolice v Nitre. Narodil sa 25. septembra 1864 v Nitre. Študoval v Nitre a Ostrihome. Pôsobil v Považskej Bystrici, v Kysuckom Novom Meste a v Nitre. V roku 1904 zničil požiar Kysucké Nové Mestoa a on zorganizoval zbierku pre postihnutých požiarom, V roku 1910 sa stal farárom mesta Nitra. 

Klimo Vladimír dr.,

Advokát v Ružomberku. Narodil sa 5. september 1880 v Jamníku. Študoval v Banskej Bystrici, v Kežmarku a právo v Budapešti. Predseda Sväzu slovenských advokátov odbočky v Ružomberku, právny zástupca Ľudovej banky a Remeslenického spolku. Bol členom mestského zastupiteľstva a člen mestskej rady. Dva roky bol v ruskom zajatí.

Mauréry Rudolf

Narodil sa 18. 7. 1909 v Kňažiciach dnes Žitavany. Kňazom sa stal 18. 6. 1933 a začal kaplánovať v Zlatých Moravciach. Tu sa zdržal jeden rok. V ďalšom období bol v Čachticiach, Častej a znova Čachticiach. V ďalšom roku bol v Ipeľskom Sokolci a Modre. V roku 1936 v Podunajských Biskupiciach a znova v Modre. V nasledujúcom roku je kaplánom v Hájskom a tam si v roku 1939 dokončil doktorát z teológie. Po roku je v Šoporni, najskôr ako kaplán a neskôr ako správca farnosti. Po dvoch rokoch je školským dekanom pre nitriansky dekanát. Od 1. 1. je farárom na svojom poslednom mieste, v Tesároch  nad Žitavou. V roku 1947 bol aj tu školským dekanom svätobeňadického deknátu a zároveň držal duchovnú správu Zlatomoraveckého gymnázia. V roku 1948 je už riadnym okresným dekanom. Zomrel 14. februára 1970 v Tesároch, ale nechal sa pochovať v rodisku.

Tomáš Akvinský

Tomáš Akvinský, sv. (1225 – 1274) rehoľník, filozof, teológ, učiteľ Cirkvi. V roku 1244 vstúpil do novozaloženého rádu dominikánov. Teológiu študoval v Paríži a Kolíne nad Rýnom, kde bol jeho učiteľom vynikajúci teológ a polyhistor Albert Veľký. Pôsobil na viacerých univerzitách a dominikánskych školách v Nemecku, Taliansku a Francúzsku. Zomrel na ceste na všeobecný koncil v Lyone. Hoci patril k najväčším filozofom a teológom kresťanstva, vždy zostával nábožným a skromným mníchom. Jeho vrcholným dielami sú Summa contra gentiles a summa theologica. V r. 1567 ho Pius V. vyhlásil učiteľa cirkvi. Tomášovi sa pripisuje aj autorstvo viacerých hymnických spevov na oslávenie Eucharistie. Jeho sviatok si pripomíname 28. januára.