pondelok 1. júla 2019

Škapuliarska púť Topoľčianky 2019


V dňoch od 10. do 14. júla sa uskutoční tradičná Škapuliarska púť v obci Topoľčianky. V tomto roku to bude 333. púť, keď sa pútnici v obci Topoľčianky zídu na Škapuliarskej púti, ktorá bude spojená s prijatím nových členov do Škapuliara. V sobotu 13. júla 2019 o 20:00 hod. bude hlavným celebrantom J. Exc. Mons. Tomáš Galis žilinský biskup. Duchovné podujatie vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 14. júla 2019 o 10.30 hod. na miestnej Kalvárii. Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup J. Exc. Mons. Viliam Judák.Svätý Peter

Apoštol Peter bol synom rybára Jonáša z galilejskej Betsaidy. Jeho pôvodné meno bolo Šimon. Býval v Kafarnaume. Ježiš Kristusho povolal spolu s jeho bratom Ondrejom. V evanjeliovej správe o vyvolení Dvanástich dostal od Ježiša nové meno - Peter ( z gréckeho Petros, Petra - skala aramejský ekvivalent - kéfas). Patril do skupiny jeho najbližších. V mene Dvanástich vyznal, že Ježiš je mesiášom, božím synom (porov. Mt 16, 16n). Po zmŕtvychvstaní sa Kristus zjavil Petrovi, pričom mu odovzdal pastiersku moc nad Cirkvou. Po zoslaní Ducha Svätého predniesol misíjnu reč Židom, pričom stál na čele učeníkov a prvej kresťanskej komunity v Jeruzaleme. Evanjelium hlásal aj mimo Jeruzalema - v Samárii, Lyde, Jaffe, Cézarei. Po zázračnom vyslobodení z väzenia (42) odišiel do Antiochie a potom do Ríma,kde viedol cirkevnú obec do svojej smrti v roku 67. Evanjeliá poukazujú na jeho zvláštnu pozíciu v skupine apoštolov. Spisy Nového zákona ho spomínajú stopäťdesiat krát. Počas prenasledovania kresťanov za vlády Neróna (64 - 67) bol apoštol Peter uväznený a ukrižovaný dolu hlavou.Je autorom dvoch listov, ktoré sú súčasťou novozákonných kníh. Nad jeho hrobom postavili v roku 320 chrám, ktorý nadobudol poslednú formu v podobe vatikánskej baziliky - Basilica Constantiana. Pri archeologických výskumoch v rokoch 1940 - 1949 pod súčasnou Bazilikou svätého Petra objavili staroveký cintorín, ktorý bol prestavaný okolo roku 160. Prestavbu vykonali na zvýraznenie jedného hrobu, ktorý musel byť vo zvláštnej úcte. Vo svetle ďalších iných svedectiev pokladáme tento hrob za hrob svätého Petra. Ani objektívne výskumy nespochybňujú jeho telo, ktoré sa našlo uložené na úctu v blízkosti pôvodného hrobu. Dnes je uložené pod pápežským oltárom v Bazilike svätého Petra. Nezávisle od materiálnych svedectiev bol hrob svätého Petra vo Vatikáne miestom, okolo ktorého sa koncentroval kult tohto svätého. Už v roku 258 - hovoria svedectvá - slávili sviatok na počesť svätých Petra a Pavla 29. júna. Svätému Petrovi spolu so svätým Pavlom patrí titul apoštolské kniežatá. Svätý Peter je nebeským patrónom viacerých diecéz a miest. Je patrónom predovšetkým pápežov a biskupov. Uctievajú si ho rybári, stavitelia mostov, kováči, kamenári, námorníci, hodinári. ľudia ho vzývali ako orodovníka počas niektorých chorôb (epilepsia, horúčka, zimnica, uštipnutie hadom).