streda 30. mája 2012

Jeruzalem

Toto mesto sa v prevažnej miere dáva do súvisu so Židmi a ich náboženstvom, neskôr s počiatkami kresťanstva. Jeruzalem sa rozprestiera asi 25 km západne od severného pobrežia Mŕtveho mora. Nachádza sa na horskom hrebeni, vypínajúcim sa medzi Stredozemným a Mŕtvym morom. Počiatky osídlenia samostatného mesta siahajú do 4. tisícročia pred Kristom. V Biblii sa toto mesto udáva až 600 krát.

Aramejci

Nenápadný národ, prichádzajúci z púšte, mení charakter mezopotámskej civilizácie. Nielen toto etnikum, malo čo - to do činenia s územím Palestíny. Aramejci sú ľudia žijúci usadlým alebo polo-usadlým spôsobom na okraji úrodného polmesiaca. Najnovšie výskumy dokazujú, že ide o skupiny západosemitských kočovných kmeňov, ktorých okrem rovnakej etnickej identity spájal aj spoločný jazyk aramejčina. Nomádske kmene Aramejcov sa objavujú v severnej Mezopotámii už od konca 3. tisícročia pred Kristom. Aramejci boli semitské kmene sídliace medzi Palestínou a Eufratom. Ich jazyk bola aramejčina, týmto jazykom hovoril i Ježiš Kristus. V 15. stor. pred narodením Ježiša Krista vytvorili aramejčania štátne celky v Sýrii. V 12. stor. pred. Kr. prenikli do Babylónie, ktorú arameizovali. V 7. stor. pred Kr. založili Novobabylonskú ríšu. Po dobytí Mezopotámie Arabmi sa postupne asimilovali.

streda 23. mája 2012

Kresťanská spiritualita z hladiska pokoncilovej teológie

Druhý vatikánsky koncil 1962-1965 bol významnou udalosťou nielen v živote katolíckej cirkvi, ale celého kresťanstva a určitým spôsobom ovplyvnil celé kultúrne dianie. V jeho dokumentoch je podľa mňa obsiahnuté to, čo v cirkvi vždy bolo nejako prítomné, ale neraz sa aj na dlhý čas dostalo dosť do úzadia. Aký je teda tento obraz cirkvi, ktorý je čiastočne snom, ale čiastočne žije v srdciach a životoch úprimných a hľadajúcich ľudí našej doby?

streda 16. mája 2012

Ľudia medzi nami

Možno ste to už zažili, chceli ste niekomu pomôcť a keď už prijal pomoc tak namiesto vďaky ste sa dočkali posmechu, alebo nejakých výčitiek nik ťa o to nežiadal. Aj taký sú ľudia dnešnej doby. Super.  

utorok 15. mája 2012

15. máj medzinárodný deň rodiny

Medzinárodný deň rodiny (International Day of Families) bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. 
Rodina je biosociálna skupina (primárna skupina) tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou sociálnou skupinou, tvorenoujednotlivcami spätými manželstvompokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú (je to výchovná inštitúcia), ekonomickú prípadne výrobnú (je ekonomickou inštitúciou), ochrannú, emocionálnu funkciu. Je základná bunka spoločnosti. Vzorom každej rodiny by mala byť sv. rodina s Pannou Máriou sv. Jozefom a Ježišom.

pondelok 14. mája 2012

O návrate nečistého ducha

Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu odkiaľ som vyšiel, keď ta príde, nájde ho vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.

štvrtok 3. mája 2012

Petrovo evanjelium

lat. Evangelium Petri.
apokr. - Veľmi dôležitý fragment tohto apokryfného evanjelia objavili r. 1886/87 v hrobe istého mnícha v Achmine v Hornom Egypte. Obsahuje stať o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Zakladá sa na kanonických evanjeliách, ale má zjavný doketický a protižidovský charakter. Eusébius spomína, že biskup Serapión Antiochíjsky okolo r. 190 zavrhol toto evanjelium pre jeho doketické bludy. Z toho možno súdiť, že pochádza pravdepodobne z polovice 2. storočia.

Doketizmus - bludná náuka, podľa ktorej Kristus počas svojho pozemského života mal iba zdanlivé ľudské telo, a preto jeho utrpenie na kríži nebolo skutočné.

Klady Slovenského štátu

Nezávislé súdnictvo, výrazné prospievanie ekonomiky - najmä priemyselného odvetvia, ktoré boli spojené s vojnovou výrobou. Životná úroveň obyvateľstva bola pomerne vysoká. Slováci doma vojnu zažili až v roku 1944. Samozrejme tu boli aj zápory.