štvrtok 29. októbra 2015

Ľudovít Štúr

Presne pred 200 rokmi sa narodil Ľudovít Štúr kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor, pedagóg. Ľudovít sa narodil 29. októbra 1815 a zomrel 12. januára 1856. Základné vzdelanie ľudovít získal v Uhrovci u svojho otca. V roku 1827 odišiel študovať na nižšie gymnázium do Rábu dnešní Győr, kde si jeho šikovnosť a nadanie všimol profesor Leopold Petz. Neskôr študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave. V roku 1838 sa 24-ročný Štúr zapísal na univerzitu v Halle, ktorú navštevovali evanjelický vzdelanci a získavali tu vzdelanie najmä z teológie, filozofie, histórie a lingvistiky. Štúr sa počas dvojročného štúdia obšírnejšie oboznámil s Heglovou a s Herderovou filozofiou, ktorých koncepcia dejín ho sprevádzala v celom jeho filozoficko-historickom svetonázore. Dejiny chápal v ich zákonitostiach, ako sled dejov, nasledujúcich duchovný princíp. Po absolvovaní univerzitného štúdia sa v roku 1840 cestou do Uhorska stretol v Prahe a v Hradci Králové s mnohými českými národovcami. V Čechách navštívil aj Pavla Jozefa Šafárika, ktorý ho upozornil na zostrenú politickú situáciu v krajine.   Medzi najvzácnejšie dokumenty uložené vo fondoch a zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice patria tie, ktoré mapujú počiatky slovenskej literatúry a národnej svojbytnosti Slovákov. Počet archívnych dokumentov týkajúcich sa ľudovíta Štúra zachovaných v Literárnom archíve sa blíži číslu 500. Ide o korešpondenciu, práce a dokumentárny materiál z rokov 1829 až 1855, pričom väčšia časť rukopisov dokumentuje obdobie rokov 1848 - 1849.


pondelok 26. októbra 2015

Ján Chryzostom kardinál Korec

Ján sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. V roku 1939, keď sa začala druhá svetová vojna vstúpil Ján Korec do Spoločnosti Ježišovej. Študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Neskôr študoval v Ružomberku, v Trnave a v Brne. Počas noci z 13 na  14. apríla 1950 režim násilne zlikvidoval rehole, ocitol sa v sústreďovacom tábore. Po prepustení z internácie odišiel do civilného života a pracoval ako robotník až do roku 1960. Kňazskú vysviacku prijal tajne v Rožňave 1. októbra 1950 z rúk biskupa Róberta Pobožného. Už o rok neskôr, 24. augusta 1951, ho ako 27-ročného biskup Pavol Hnilica vysvätil v Bratislave na biskupa (tajná konsekrácia bola udelená na základe fakúlt, ktoré vydal pápež  Pius XII pre komunistické krajiny). Od biskupského svätenia používa rozšírené meno Ján Chryzostom Korec. V nasledujúcom období venoval svoju starostlivosť študentom teológie a privádzal ich ku kňazskej vysviacke. Veľkú pozornosť venoval aj laikom. Túto činnosť vykonával tajne, pretože nemal od komunistického režimu oficiálny súhlas na kňazskú činnosť. V roku 1958 sa o neho začala zaujímať štátna bezpečnosť (ŠtB). Zatkli ho a 11.marca 1960 bol odsúdený za vlastizradu na 12 rokov väzenia. Väznený bol v Prahe na Pankráci, Ruzyni, vo Valdiciach, Leopoldove a v Ilave. Z väzenia bol prepustený v roku 1968. Po prepustení z väzenia až po dosiahnutie dôchodku v roku 1984 pracoval v rôznych robotníckych povolaniach. Popri tom však neustával vo svojej kňazskej službe, aj keď stále bez súhlasu štátnej moci. Stal sa pilierom tzv. tajnej cirkvi na Slovesnku. Oficiálne biskupské insígnie dostal v roku 1969, 18 rokov po vysvätení za biskupa, na audiencii u pápeža Pavla VI. Zomrel 24. októbra 2015 v Nitre.


piatok 23. októbra 2015

Svätý Evarist

Svätý Evarist bol piatim rímskym pápežom. Pápežom sa stal po svätom Klementovi. Podľa tradície pochádzal z Palestíny, z Betlehema, z helénskej rodiny, jeho otec však bol Žid. Zaviedol do cirkevnej praxe viaceré novinky rozdelil Rím na farnosti, požehnávanie manželstiev kňazom, zomrel ako mučeník za vieru za vlády cisára Trajána.

1. Mladší syn Héliho? (1Sam 1,3)
2. Koľko manželiek mal Elkán? (1Sam 1,2)
3. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na aký sviatok? (Lk 2,41)
4. V ktorom roku svojho života začal účinkovať Ježiš, keď mal asi ... rokov (Lk 3,23)
5. Ako sa volal otec Dávida (1Sam 16,1)
6. Koľko mesiacov bola Archa Zmluvy v kraji Filištíncov (1Sam 6,1)
7. Ako sa volal Šaulov syn (1Sam 13,16)

1.

2.3.

4.5.
6.

7.
Tajničku treba narysovať. Treba ísť na to logicky a obkresliť do svojho zošita iba hrubé čiary. Pomôcku nájdete tu: Sväté Písmo

streda 21. októbra 2015

Svätý Ján Kapistránsky

Narodil sa v Capestrane strednom Taliansku v roku 1386. V Perugii vyštudoval právo a istý čas bol sudcom. Vstúpil do rehole františkánov a stal sa kňazom. Bol úchvatným ľudovým misionárom. Vyvíjal neúnavnú apoštolskú činnosť po celej Európe, aby upevňoval kresťanské mravy alebo bránil vieru proti heretikom. Zúčastnil sa na obrane a záchrane Belehradu 1456 a vôbec kresťanskej Európy pred Turkami. Zomrel 23. októbra 1456 v Iloku pri Dunaji. Za svätého ho vyhlásil pápež Alexander VIII roku 1690. 

pondelok 19. októbra 2015

Leopold Bogdan Mandić

Svätý Leopold Bogdan Mandić sa narodil 12. mája 1866 v Herceg Novi, Čierna Hora. Bol etnickým Chorvátom. Napriek svojej telesnej deformácii a útlosti, výške len 135 cm, nemotornej chôdzi a zajakávaniu, prekvital ohromnou duchovnou silou. Jeho sviatok sa slávi 12. mája. Hoci túžil byť misionárom vo východnej Európe, skoro celý život strávil v Taliansku. Od roku 1906 do konca svojho života žil v Padove. Počas prvej svetovej vojny strávil jeden rok vo väzení, pretože sa nechcel zrieknuť chorvátskej národnosti. Neustále sníval o zjednotení katolíckej a ortodoxnej cirkvi a o ceste do Orientu. Preslávil sa ako „apoštol sviatosti zmierenia“ a „apoštol jednoty“.
Narodil sa ako dvanáste dieťa Dragice Carevićovej a Petara Mandića, majiteľa jadranskej rybárskej flotily. Pochádzali z dediny Zakučac (v okolí mesta Omiš, 28 km od Splitu). Jeho rodina mala vznešený pôvod, pochádzali z provincie Vrhbosna v Bosne. Neskôr však o väčšinu svojho majetku prišli. Bogdan od detstva trpel chorobami, ktoré zasiahli jeho reč a vzrast. V novembri 1882, keď mal šestnásť rokov, odišiel do Udine. Tam vstúpil do seminára benátskych kapucínov. O dva roky neskôr vstúpil do kláštora Bassano del Grappa, kde prijal meno Leopold. Prvé sľuby skladal v máji o rok neskôr a večné sľuby zložil o 4 roky neskôr v roku 1888. V polovici osemdesiatych rokov 19. storočia chorvátsky biskup Josip Juraj Strossmayer požehnaním katedrály v Đakove a Srijeme začal ekumenické hnutie zamerané na jednotu – hnutie, o ktoré sa Leopold veľmi zaujímal. 20. septembra 1890 sa v Benátkach stal kňazom. Mal vtedy dvadsaťštyri rokov.
Veľmi miloval Pannu Máriu. Často sa modlil ruženec a denne slávil Eucharistiu pri oltári Panny Márie. Po celej Padove navštevoval chorých v sanatóriách, nemocniciach a ich domovoch. Chodieval aj do kapucínskej nemocnice, aby potešil a povzbudil chorých a starých mníchov.
Zomrel 30. Júla 1942 v Padove, Taliansko.