streda 14. septembra 2022

Eucharistia

 Slávenie Eucharistie nie je súkromnou pobožnosťou, ale spoločným stretnutím, ktoré sa veľmi podobá na stretnutie pri rodinnom stole. Všetci sa zídeme v rovnakom čase a na tom istom mieste, takže sa môžeme zúčastniť na spoločnej udalosti. Začíname odprosením, aby nás neťažilo bremeno minulých previnení a aby sme sa mohli radovať zo vzájomného spoločenstva. Pri svätej omši si nečítame Sväté písmo v tichosti pre seba, ale počúvame. V Eucharistii je Ježiš Kristus skutočne prítomný pod spôsobom chleba a vína. Premenená eucharistia je opravdivé Kristovo telo a krv.


  

pondelok 15. augusta 2022

Jeden z Najväčších Slovákov Jozef kardinál Tomko

 

Narodil sa na východnom Slovensku 11. marca 1924 v obci Udavské. Po štúdiách na gymnáziu v Humennom šiel študovať do bratislavského seminára. V roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky prezieravo poslal na štúdia do Ríma. V roku 1949 bol vysvätený za kňaza. Pokračoval v štúdiu teológie a cirkevného práva na Lateránskej a Gregoriánskej univerzite v Ríme. Na Vianoce 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. 15. septembra 1979 prijal v Ríme v Sixtínskej kaplnke biskupskú vysviacku. 25. mája 1985 sa stal kardinálom. Zomrel v Ríme ôsmeho augusta v roku Pána 2022.
streda 3. augusta 2022

Utrpenie na Olivovej hore

 Rozpamataj sa na všetok smútok a utrpenie, ktoré si musel vytrpieť ešte pred ukrižovaním. Pán Ježiš trpel za naše hriechy a vytrhol nás z rúk satana. Naša úloha je vyprosovať si milosť pre nás, ako to spravila v dnešnom evanjeliu kanaánska žena pre svoju dcéru ktorú trápil zlý duch. Nech aj mi počujeme slová Ježiša tak ako kanaánska žena: "Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš!" (Mt 15, 27) piatok 22. júla 2022

Ester

 

O Ester som až tak neuvažoval. Je to jediná časť Biblie, ktorá nespomína Božie meno, no je taká dôležitá pre pochopenie Božej suverenity pri Jeho zachovaní Židov v Perzii. Zlý Aman vymyslel plán, ktorý by spôsobil vyvraždenie všetkých Židov v 127 provinciách pod vládou kráľa Xerxesa. Odkaz jej strýka Mordechaja pre Ester bola rečnícka otázka: „Lebo ak teraz budeš mlčať, úľava a oslobodenie pre Židov prídu z inej strany (z inej strany – autor hebrejského textu sa vyhýba tomu, aby napísal Božie meno), ale ty a rod tvojho otca zahyniete. Ktovie, či si neprišla ku kráľovskej hodnosti práve pre takýto čas?“ (Est 4, 14) Ester vyzvala svoj ľud k pôstu a vystrašení Izraeliti jej vyhoveli. Aby som to skrátil o židovskej kráľovnej Ester, jej ľud bol ušetrený a Aman bol obesený. Ester by sme mohli spojiť s osobou Mojžiša pri spáse Izraela. Mojžiš ich vyviedol z otroctva v Egypte a Ester umožnila ich prežitie v Perzii. Ale izraelský národ je v oboch prípadoch pod Božím súdom pre jeho modlárstvo. V Exodus vidíme uctievanie Zlatého teľaťa, aj keď ich vodca prijíma od Boha Desatoro. V Perzii môžeme uvažovať o stiahnutí Boha z chrámu pre ich modlárstvo a ich odmietnutie počúvať prorokov, ktorých Boh poslal, aby ich varoval. Napokon neexistovala žiadna náprava a Boh použil Asýriu, Babylon a Perziu na ich vyhnanie zo zasľúbenej zeme, zničenie Jeruzalema a chrámu. S ich vyslobodením z Egypta sa Pesach oslavuje 15. dňa prvého mesiaca Nissan. Vyslobodenie od Amana v Perzii sa slávi 15. dňa posledného mesiaca adar a nazýva sa Purim. Na žiadosť Ester, aby sa postila, sa ľud tri dni trápil obetovaním jedla a pitia. Kristus sa za nás obetoval na kríži Kalvárie a o tri dni vstal z hrobu. V prípade Židov boli oslobodení od Amanovho plánu po troch dňoch pôstu. Ester si obliekla kráľovskú hodnosť, aby sa priblížila ku kráľovi. Kristus bol oslávený, aby vystúpil na trón v nebi. Esterin príhovor za oslobodenie svojho ľudu bol vyslyšaný. Kristov príhovor, aby oslobodil svoj ľud, bol vydaný. Aman bol obesený, Mardochej zaujme jeho miesto a Židia pobijú svojich nepriateľov. Na pamiatku tohto víťazstva je ustanovený sviatok Purim a Židom sa odporúča, aby ho svätili každý rok.Prorok Daniel

 

Daniel je ten vzácny muž v Biblii, u ktorého nie je zaznamenaný žiadny hriech. Keby nebolo Rimanom (Rim 3, 23), považovali by sme ho za bezhriešneho. Jeho oddanosť modlitbe sa nepodobala nikomu inému okrem Ježiša Nazaretského. Niekto povedal, že poznanie knihy Daniel je kľúčom k pochopeniu všetkých biblických proroctiev, najmä tých, ktoré očakávajú koniec časov. Podobne ako Jozef v Egypte bol povýšený do vysokej hodnosti najskôr v Babylonskej a potom v Perzskej ríši. Dá sa špekulovať, že bol značne ovplyvnený reformami kráľa Joziáša predtým, ako bol Daniel odvlečený s toľkými ďalšími do babylonského zajatia. Jeho vernosť Bohu Izraela vyzerá takmer ako Kristova: „Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí robiť Otca; lebo všetko, čo On robí, robí aj Syn podobne. Lebo Otec miluje Syna a ukazuje Mu všetko, čo On sám robí; a ukáže Mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa divili“ (Ján 5, 19-20). Žasneme nad Danielovým darom výkladu snov, ktorý nám dal Boh. Všimli sme si, že okolo Daniela sa dejú dobré veci, dozvedáme sa pravdy a oslavujeme Boha. Povznášajúce posolstvo Daniela by pozdvihlo unavené srdcia Židov v exile. Ježiš pozdvihol srdcia Izraela okupovaného Rimanmi. „Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a preťažení, a ja vám dám odpočinutie“ (Mt 11, 28). „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 30).Slávnosť stánkov

 

Tieto pravidelné náboženské oslavy pripomínajúce veľké Božie skutky spásy v dejinách Izraela sa nazývajú Sviatok stánkov. Táto slávnosť bola nielen poďakovaním za úrodu, ale aj pripomienkou, ako sa Boh staral o Izrael na púšti. Na pamiatku svojho púšťového pobytu v stanoch Izraelci v tieto dni bývali v stánkoch prikrytých zelenými vetvami. Postavili si ich na uliciach, na chrámovom nádvorí alebo na strechách domov. Na kopcoch i v údoliach okolo Jeruzalema bolo tiež mnoho takých príbytkov, ktoré akoby s ľudom žili. Veriaci slávili tieto dni posvätným spevom a ďakovnými modlitbami. Krátko pred týmto sviatkom bol Deň zmierenia, keď ľud po vyznaní svojich hriechov vypočul oznam, že je zmierený s Bohom. To bola príprava na radosť z týchto sviatkov. Spolu s veľkonočným sviatkom a sviatkom Turíc si sviatok stánkov vyžadoval účasť židovských mužov žijúcich v okruhu dvadsať kilometrov od Jeruzalema. Sedemdňové bývanie v búdkach alebo „stanoch“ má byť radostnou pripomienkou ochrany, zachovania a úkrytu pred horúčavou a búrkou. Dodržiavanie tohto sviatku spájalo zbieranie práce na poli, zbieranie humna a lisu a bývanie v búdkach (čo odrážalo bývanie v takýchto búdkach po ich exode z Egypta). Po návrate z vyhnanstva Ezdráš prečítal zákon a počas tohto sviatku viedol ľudí k skutkom pokánia. Neskoršie dodatky k rituálu zahŕňali úctu vody čerpanej z jazierka Siloam (pravdepodobné pozadie Ježišových komentárov o „živej vode“) a zapálenie obrovských menór na súde ženy (pravdepodobné pozadie Ježišovho výroku: „Ja som svetlo sveta“. Voda a „stĺp svetla“ poskytnuté počas putovania púšťou (keď ľudia bývali vo svätostánkoch) boli dočasné a v protiklade k vode a svetlu, ktoré si Ježiš počas tohto sviatku pripomínal toto obdobie putovania. Rozsvietenie obrovských menor na Nádvorí žien je pravdepodobným pozadím Ježišovho výroku: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8, 12). Voda a „ohnivý stĺp“ poskytnutý počas putovania púšťou (keď ľudia bývali vo svätostánkoch) boli dočasné a v protiklade k vode a svetlu, ktoré si Ježiš počas tohto sviatku pripomínal toto obdobie putovania.Samuel a Ježiš

 

Medzi Samuelom a Ježišom sú také úžasné paralely, že je ťažké prehliadnuť túto typológiu: Samuel sa narodil matke, ktorá predtým nepočala. To, že počala, bolo priamym zásahom Boha. Skrze Ducha Svätého Mária počala. Samuel mal byť vychovaný v Šíle ako syn Boha. Ježiš bol Syn Boží. Samuela nevychovával jeho skutočný otec, ale Eli. Ježiša vychovával Jozef, ktorý nebol jeho otcom. Zdalo sa, že Samuel sa objavil z ničoho nič a nezanechal žiadnych riadnych dedičov úradu veľkňaza. Nevyšiel z radu Árona, ani z radu nezanechal potomkovia na jeho miesto. Zdá sa, že náš Pán sa zjavuje z ničoho nič a nezanechá žiadnych dedičov úradu Veľkňaza, pretože je navždy veľkňazom Boha. Samuel bol oddaný službe už v ranom veku, rovnako ako Ježiš. Samuelovi rodičia boli v Stane stretávania požehnaní za rozhodnutia, ktoré urobili v súvislosti so Samuelom. Jozef a Mária boli požehnaní v chráme, keď priniesli Ježiša (Simeona a Ana). V mladosti nám Písmo hovorí, že chlapec Samuel rástol do postavy a mal priazeň u Jehovu aj u ľudí (1 Sam 2:26). V mladosti nám Písmo hovorí, že Dieťa Ježiš vzrástol v múdrosti a postave a v priazni u Boha i u ľudí (Lukáš 2:52). Žalm Hannah zasväcuje Samuela službe Bohu, zatiaľ čo pieseň Márie uznáva splnenie Božích zasľúbení Izraelu. Obaja prišli do svojej služby, keď sa kňazstvo pokazilo. Samuel v podstate nahradil Veľkňaza; nikto za čias Samuela ani po jeho smrti sa neoznačuje ako Veľkňaz. Ježiš Kristus je skutočný Veľkňaz. Vo svojej inkarnácii nahradil existujúce kňazstvo. Samuel pôsobil ako prostredník medzi Bohom a človekom. Ježiš je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom. Kvôli premeneniu Boh vyviedol Samuela z mŕtvych. Ježišovo vzkriesenie je základom kresťanskej viery.štvrtok 21. júla 2022

Otroctvo v Egypte

 

V celej Biblii je výsledok hriechu vykreslený ako zotročenie a smrť. Samozrejme, že je charakterizovaná nevedomosťou alebo hlúposťou, ako pochybnosť, ako neposlušnosť, vzbura a zvrátenosť. Ale otroctvo Hebrejov v Egypte je predobrazom pre naše chápanie odmeny za hriech. Prostredníctvom Abraháma boli jeho potomkovia vyvolení Bohom, aby priniesli svetu spásu. Ako ironické sa zdá, že sa najskôr rozmnožili na veľkú populáciu, keď obsadili cudziu zem. Čo tam robili? Biblia sleduje príbeh až k hriechu Jozefových bratov, ktorí ho hodili do jamy s úmyslom ho najprv zabiť, potom si to dvakrát rozmysleli a urobili niečo takmer také hrozné, keď ho vydali za dvadsať šekelov striebra skupine ľudí. Madianskym obchodníkom, ktorí ho potom predali ako otroka v Egypte. Jozefova povaha spolu s Božím požehnaním nakoniec spôsobili, že v Egypte povstal ako druhý najvyšší veliteľ po faraónovi. Nie je to zlé na otroka! Boh nás môže pozdvihnúť z biedy našich predchádzajúcich životov a požehnať nás, ako si to želá. Toto však nie je koniec príbehu. Tu prišli Jozefovi bratia, ktorí hľadali jedlo počas sucha v Kanaáne, tí istí bratia, ktorí si želali jeho smrť. Koho museli žiadať o jedlo, ak nie druhého najvyššieho veliteľa v Egypte. Božie irónie v skutočnosti nie sú iróniou; oni sú Jeho kompetenciou a Jeho zvrchovanosťou pri práci. Keď Joseph konečne odhalil svoju pravú identitu ich brata, jeho podlí bratia právom očakávali nejakú pomstu alebo odplatu. Namiesto toho Jozef plakal, objímal a bozkával svojich bratov, ako o tom budeme hovoriť ďalej. Ako Kristov typ Jozef ponúkol vykúpenie namiesto trestu. Jozefova odpoveď bola: „Neboj sa; lebo som ja na mieste Boha? Ale ty si myslel zle proti mne; ale Boh zmenil zlo na dobro, aby to urobil tak, ako je to dnes, aby zachránil mnoho ľudí nažive“ (Gn 50, 19-20). Jozef presťahoval svojho otca Jakuba a celú rodinu do Egypta, kde sa o nich mohol postarať. Vyzeralo to ako trvalý krok pre Božiu vyvolenú rodinu. Potomkovia Jakuba prekvitali a vyrástol z nich kmeň taký obrovský, že sa zdalo, že predstavuje hrozbu pre faraóna. Výsledok: 400 rokov otroctva. Mzda za hriech Jozefových bratov ešte nebola vyplatená. Toto pozadie vytvára pôdu pre veľký obraz vykúpenia v Exodus. Ale v ňom nás Boh jasne varuje pred zásadou, ktorú vyslovil Ježiš: „Pravdu vám hovorím, každý, kto hreší, je otrokom hriechu“. Toto poskytuje archetyp pre zvyšok Písma: Otroctvo v Egypt má byť v otroctve hriechu. Nielenže by to poskytlo odkaz pre Exodus z otroctva hriechu, ale aj pre oslobodenie, ktoré poskytla Kristova krv z otroctva hriechu pre celé ľudstvo. Podobne ako v prípade Jozefových bratov, aj tu bude treba zaplatiť cenu. Krvavá obeť Baránka Božieho by priniesla slobodu celej rase, a to aj napriek pustošeniu hriechu.
pondelok 20. júna 2022

Prvé sväté prijímanie Alberta

 

V malom parížskom kostolíku sa konala príprava detí na prvé sväté prijímanie. Kňaz im rozprával o tom, ako má žiť kresťan, ktorý nosí v srdci Pána Ježiša: „Ak by vás lákalo zlo v každodennom živote, povedzte: „Nemôžem, nechcem a nesmiem. Nesiem v srdci Ježiša!“ Oči detí žiarili akoby chceli kňazovi povedať: „Buď spokojný, bez starosti, my zostaneme verné.“ Potom prišiel veľký deň prvého svätého prijímania. Pán farár s láskou a radosťou rozdával deťom telo Pána Ježiša. Zrazu zastal pred posledným chlapcom a s rozochvením mu podával Eucharistiu. Prečo sa zrazu tak znepokojil? Albert, ktorý pred ním kľačal, bol synom známeho lupiča. Hlad a bieda sa odrážali v chlapcových očiach. Aj zlo už vrylo stopy do jeho tváre. Mama mu dávnejšie zomrela od trápenia. Otec sa nedávno vrátil z väzenia. Ako dopadne tento chlapec? Svätá omša sa chýlila ku koncu. Deti odišli z kostola s rodičmi, ktorí ich radostne čakali. Len na Alberta nikto nečakal. Kňazove slová však padli do jeho srdca ako ohnivé iskry a zapálili taký plameň, ako nikdy predtým. Len neskoro, veľmi neskoro po ostatných sa Albert vrátil domov. V izbe našiel otca, ktorý ho privítal posmešnými slovami a vysmieva sa z Oltárnej sviatosti. Ešte v ten deň ho otec požiadal, aby mu pomohol pri vlámaní. Ako sa však nahneval, keď mu Albert povedal: „Nemôžem, otče, nesmiem! Mám Ježiša v srdci.“ Otec začal zúrivo biť svojho syna, až mu začala tiecť krv z nosa a úst. Keď prišli susedia privolaní krikom, prestal a utiekol. Hneď priviedli kňaza. Len čo prišiel, Albert otvoril oči a povedal: „Pán farár, všetko je v poriadku. Nezradil som ho!“ Krátko na to zomrel.
utorok 7. júna 2022

Sviatosť zmierenia je Božím darom.

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať ochrnutému: “Odpúšťajú sa ti hriechy,“ alebo povedať: “Vstaň, vezmi si lôžko a choď!”? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“ Ježiš nám prináša vo sviatosti zmierenia veľký dar – Dar odpustenia hriechov. Cirkev dostala veľký dar – znak, prostredníctvom ktorého my kresťania získavame Božie odpustenie. Je to sviatosť zmierenia – pokánie, svätá spoveď. Sviatosť zmierenia je veľkonočný dar. Na Veľkú noc sa Ježiš zjavil apoštolom, dýchol na nich a povedal im: „Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, tomu budú zadržané!“ Týmito slovami dal Ježiš apoštolom moc odpúšťať hriechy. Oni túto moc odovzdávali biskupom a tí kňazom. Dnes nás Ježiš touto mocou a službou zmierenia uzdravuje z hriechov.
 


nedeľa 5. júna 2022

Zoslanie Ducha Svätého

 

Zoslanie Ducha Svätého je apoštolského pôvodu. Už svätý apoštol Pavol píše: „V Efeze zostanem až do Turíc“ (1 Kor 16,8). Aj najstarší cirkevní spisovatelia spomínajú túto slávnosť (Tertulián, Origenes, apokryf Listy apoštolov z roku 130). Slávnosť má vigíliu, ktorá mala v Gelaziánskom i Gregoriánskom sakramentári štyri čítania, od 12. storočia to bolo šesť čítaní, čo ostalo až do roku 1956. Sama slávnosť sa slávila s oktávou od 6. storočia, keď sa vytrácal zmysel slávnosti ako vyvrcholenia Veľkonočného obdobia, čiže päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní, a brala sa ako osobitná slávnosť. Počas liturgickej obnovy došlo k zrušeniu tejto oktávy, aby bolo veľkonočných dní naozaj päťdesiat.piatok 25. marca 2022

Krížová cesta na cestách stáročí a v Zlatých Moravciach

 

Kresťania od samého začiatku vnímali svoj pozemský život ako cestu k Otcovi. Plne sa zapájali do každodenného života, no cieľ života videli v osobnom stretnutí sa s Kristom, za ktorého boli ochotní i zomrieť mučeníckou smrťou. „Ježiš vstal a žije!“ bolo zdrojom ranokresťanskej radosti, nádeje a túžby ohlásiť túto zvesť všetkým ľuďom. No už od začiatku žila medzi veriacimi aj spomienka na Ježišovo utrpenie a smrť, ktorá je neodlučiteľnou súčasťou veľkonočného tajomstva. Podľa tradície sa pobožnosť krížovej cesty medzi prvými „modlievala“ Panna Mária. Ako píše sýrsky apokryf z 5. storočia O Máriinej smrti, ku koncu svojho života chodievala jeruzalemskými ulicami, na ktorých sa odohrávali udalosti krížovej cesty. Pripomínala si ich a vo svojom srdci ich prežívala spolu so svojim synom. Postupne to robili i pútnici, ktorí chodili počas procesii so zažatými sviečkami k Božiemu hrobu a ku Kalvárii. Keď v prvej polovici 4. storočia svätá Helena, matka cisára Konštantína, našla svätý kríž a priniesla jeho čiastočky do Ríma, začala sa už nielen v Jeruzaleme, ale aj v Európe šíriť úcta ku Kristovmu krížu. Do cirkevnej tradície sa krížová cesta, ako ju poznáme dnes dostala prirodzeným vývojom. Bolonský biskup svätý Petronius v 5. storočí, ako prvý so sebou priviezol z Palestíny rozmery Božieho hrobu a napodobnil túto stavbu v bolonskom Kostole svätého Štefana. Stredovekých svätcov charakterizovala úcta k Pánovmu umučeniu, z ktorého čerpali duchovnú motiváciu, a ktorému venovali aj svoje spisy a meditácie. Vznikali aj stredoveké pašiové hry a ľudové pobožnosti, napríklad: „k svätým ranám“, „k svätej tvári“, v Ríme zvlášť „k Veronikinej šatke“. V Nemecku a Holandsku sa v 15. storočí rozšírila v piatok, v deň Pánovho umučenia, pobožnosť „k pádom Krista“: keď prechádzal cez potok Cedron, na ceste od Herodesa k Pilátovi, po bičovaní, na krížovej ceste. Po čase sa ustanovilo sedem Ježišových pádov, ktoré sa uctievali so siedmimi bolesťami Panny Márie. Namiesto „pádov“ sa postupne začalo hovoriť o „zastaveniach“. Býval ich rôzny počet, od šesť po pätnásť. Niektoré sa začínali od Poslednej večere, iné od rozlúčky s Pannou Máriou, posledné zastavenie bývalo pri Svätom hrobe. Tak sa postupne ustaľoval dnešný spôsob pobožnosti krížovej cesty. Dnešná forma krížovej cesty, ktorá má štrnásť ustálených zastavení, vznikla v 17. storočí v Španielsku. Odtiaľ ju rozšírili najmä kapucíni do Talianska, neskoršie do Francúzska a celej Európy. Aj v Zlatých Moravciach v časti zvanej Háj sa nachádza štrnásť menších kaplniek, v ktorých sa nachádzajú výjavy z Ježišovho utrpenia – od jeho odsúdenia na smrť až po jeho pochovanie. Tieto výjavy sú zachytené v obrazoch alebo reliéfoch. Autorom reliéfov z roku 1910 je banskoštiavnicky sochár a rezbár Jozef Krause. Zlatomoravecká kalvária ako sa nám zachovala podnes je z roku 1882. Vznikla na podnet obyvateľov mesta. V roku 2019 sa stala kultúrnou pamiatkou. Púte sa tu konali trikrát do roka, na svätú Annu, ktorá sa koná dodnes, na Povýšenie svätého Kríža a na Zelený štvrtok. Formy boli rôzne, podstata spoločná: spájať vlastné utrpenie s Ježišovým a činiť ho nástrojom vykúpenia, čerpať v ňom silu, nádej a vytrvalosť. Zastavme sa na našej kultúrnej pamiatke a premeditujme si Ježišovo utrpenie i to, čo pre nás každého vykonal.       
štvrtok 17. marca 2022

Protižidovské právne normy

 Pokiaľ ide o kvantitu, zaznamenávame takýto počet publikovaných právnych noriem: v Slovenskom zákonníku v roku 1939 - 14 právnych noriem, v roku 1940 - 48 právnych noriem, v roku 1941 - 18 právnych noriem, v roku 1942 - 18 právnych noriem, v roku 1943 - 7 právnych noriem, v roku 1944 - 1 právna norma a v roku 1945 1 právna norma celkove teda 117 právnych noriem. V Úradných novinách bol počet publikovaných protižidovských právnych noriem takýto: v roku 1939 - 25 právnych noriem, 1940 - 19, 1941 - 70, 1942 - 53, 1943 - 5, 1944 - 11 a v roku 1945 - 4, teda spolu 187 právnych noriem. Okrem uvedeného počtu číslovaných právnych noriem bolo v jednotlivých častiach Úradných novín v rokoch 1941, 1942, 1943 publikovaných desiatky ďalších vyhlášok: o ustanovení vládnych komisárov do lekárni, ktoré patrili židovským majiteľom, vyhlášky a nariadenia likvidácie židovských podnikov a obchodov, vyhlášky s cieľom zistenia majetkového stavu podnikov pod dočasnou správou, vyhlášky Štátneho pozemkového úradu, ktorými sa vyhlasoval prídel pôdy v jednotlivých obciach, vyhlášky, resp. oznamy o osobných zmenách Advokátskych komôr, o vymazaní Židov zo zoznamu advokátov, oznamy Inžinierskej komory o zaniknutí oprávnenia civilného inžiniera a vymazaní osôb zo zoznamu členov, vyhlášky Ministerstva vnútra, Ministerstva financií, Najvyššieho správneho súdu, župných úradov, okresných úradov a daňových úradov o zastavení pokračovania odvolania v rozličných záležitostiach, pretože osoby boli vysťahované na základe § 3 ustanoveného zákona č. 68/1942 Sl. z., ďalej Zoznam vykupovaných židovských statkov a materiálu, naliehavý program vykupovania židovských statkov a vykonávania revízie a pod. Vo vestníku verejnej správy vnútornej bolo v roku 1940 publikovaných 11 protižidovských právnych noriem. Na Slovensku protižidovské zákonodarstvo čerpalo podľa predlohy Nacistického Nemecka a Slovensko malo v tejto oblasti určitý predstih pred ostatnými satelitnými krajinami Nemecka. Do salzburských rokovaní podstatou problému protižidovských zákonov tvorilo vylúčenie židovských občanov z hospodárskeho života, siahnuť na podstatnú časť ich majetku a zbaviť sa ich aj v oblasti slobodných povolaní. Podstatné opatrenia sa však neplnili na biologickom základe a s takou krutosťou a intenzitou ako v Nemecku. Závažný zlom priniesli rokovania predstaviteľov vojnového Slovenského štátu Tisa, Tuku a Macha s Hitlerom a ministrom zahraničia von Ribbentropom 27. - 28. júla 1940 v Salzburgu ktoré významne zasiahli do slovenského politického života a jeho ďalšieho vývoja v smere dôslednejšieho prispôsobenia Slovenska národnosocialistickému systému. Odrazilo sa to v personálnej zmene vlády a upevnení pozícií radikálov.

     


pondelok 7. februára 2022

Vidieť, poznať, konať, čo je v živote dôležité


 Istý chlapec rád hrával futbal. Raz v zápale hry zabudol, čo sľúbil doma - dodržať hodinu príchodu. Keď prestali hrať, zbadal, že je už tma. Oneskoril sa o celú hodinu. "Kde si bol tak dlho?" Spýtala sa mama. "V škole," pomohol si klamstvom. Pritom ešte dodal: "S pánom učiteľom a niekoľkými spolužiakmi sme robili nástenku." Mama nič nepovedala uverila svojmu synovi. Chlapec však nebol spokojný. V srdci cítil nepokoj. Neodvážil sa pozrieť mamke do očí. Akýsi hlas v hĺbke duše mu hovoril:"To si neurobil dobre. Povedz mame pravdu!" Po prvom klamstve viackrát použil výhovorku, aby zakryl lož. V srdci vždy počul hlas:"Zle robíš. Povedz už konečne pravdu." No chlapec sa nepriznal. Správal sa čoraz horšie. Po čase zistil, že hlas svedomia sa v ňom ozýva čoraz menej. "Ak múdry človek počúva svoje svedomie, môže počuť hlas Boha, ktorý k nemu hovorí." Kto je múdry človek? Ten kto sa riadi Božím zákonom, Božími prikázaniami. Ten, kto sa nespolieha iba sám na seba a na svoje schopnosti, ale nechá sa viesť Bohom v akejkoľvek situácii.štvrtok 3. februára 2022

Čo sa udialo pred 1250 rokmi

 V roku 772 zomrel pápež Štefan III. Štefan III sa narodil na ostrove Sicília v roku 720. V úrade pápeža bol od 7. augusta 768 až do svojej smrti čiže do 24. januára 772. Bol 94. pápežom rímskokatolíckej cirkvi. Hneď po svojom zvolení pozval franských biskupov na synodu, ktorá mala byť konaná v nasledujúcom roku. Na synode sa riešil hlavne problém ikonoklazmu (obrazoborectva). Zo záverov rokovaní synodálnych otcov vyplynulo odsúdenie obrazoboreckých hnutí a plná podpora ikonodulstva (uctievanie obrazov - opak ikonoklazmu). Zásadný postojov vzťahu k obsahu a formám uctievania obrazov priniesol Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o posvätnej liturgiu Sacrosanctum concilium.pondelok 31. januára 2022

Ovocie dobrého života

 A potom povedal jeden boháč: "Hovor nám o dávaní." A on vravel: "Dávate málo, ak dávate len zo svojich majetkov. Len ak dávate zo seba samých, vskutku dávate. Veď čo iné je váš majetok než veci, ktoré zhromažďujete v obave, že by ste ich zajtra azda mohli potrebovať? Ale čo prinesie zajtrajšok bedlivému psovi, ktorý idúc za pútnikmi do svätého mesta, zahrabáva kosti do piesku púšte bez stopy? A či nie je strach z núdze núdza sama? Či strach zo smädu, keď je vaša studňa plná, nie je skladom, ktorý nikdy neuvidíte,?"sobota 15. januára 2022

Berno

 Berno, syn môj, odkedy sme stratili dom, dvor a domov, naučil som sa mnohé veci vidieť a hodnotiť inak . Uvedomil som si, že všetci ľudia, ktorým je zverený majetok, sú služobníci a správcovia len na určitý čas, a to z Božieho príkazu. Odo mňa si vyžiadal pôdu v Lotharingiene späť. Aj Augiu ti zveri len na čas. Spravuj ju preto len pre neho, potom sa ti podarí z nej opäť urobiť Božie sídlo! Ešte raz položil Guntran ruky synovi na plecia a pevné ich stisol. Potom sa vzdialil. Mních zostal predo dvermi. Aj starý Wolfram sa s ním chcel rozlúčiť. A tak opäť dvaja muži dlho mlčali v tichu noci. Unaveným hlasom, v ktorom znela dobrota a láska, ho starý koniar poprosil: "Smiem vás naposledy nazvať tak, ako som vás volal, keď ste boli malým chlapcom? Berno... Viete, čo som vám vtedy hovoril, keď som vás učil jazdiť na koni?" Nezabudol som na to Wolfram. Keď som spadol a to sa stávalo často, hovoril si: Nič si z toho nerob, Berno! Padať nie je zlé. Človek len nikdy nesmie zostať ležať. Počuješ? Vždy musí znova vstať. A to som napriek mnohým modrinám a boľavým svalom aj hneď urobil. Starý kominár si odkašlal. "Mne neprislúcha, aby som vám dával nejaké rady, Berno. Som len obyčajný muž. Ale predsa by som to rád urobil. Váš otec mi práve oznámil, že sa musíte odvážiť na ťažkú a nebezpečnú cestu ... do nebezpečnej púšte. Čo iné by som vám mohol povedať, ako opakovať svoju starú radu: jednoducho stále znova vstávať!