sobota 31. decembra 2022

Zomrel 265. rímsky biskup, pápež

 

Pápež Benedikt XVI. od 19. apríla 2005 až do jeho rezignácie 28. februára 2013. Benediktovo zvolenie za pápeža sa uskutočnilo v roku 2005 na pápežskom konkláve , ktoré nasledovalo po smrti pápeža Jána Pavla II.. Benedikt sa po svojej rezignácii rozhodol byť známy pod titulom „ emeritný pápež “. Joseph Aloisius Ratzinger sa narodil 16. apríla na Bielu sobotu 1927 na Schulstraße 11 o 8:30 ráno v dome svojich rodičov v Marktli v Bavorsku v Nemecku. V ten istý deň bol pokrstený. Bol tretím a najmladším dieťaťom Josepha Ratzingera staršieho , policajného dôstojníka, a Márie Ratzingerovej (rodenej Peintnerovej); jeho prastrýkom bol nemecký kňaz a politik Georg Ratzinger . Rodina jeho matky pochádzala z Južného Tirolska (teraz v Taliansku). Benediktov starší brat Georg Ratzinger bol katolíckym kňazom a bývalým riaditeľom zboru Regensburger Domspatzen . Jeho sestra Maria Ratzinger, ktorá sa nikdy nevydala, viedla domácnosť kardinála Ratzingera až do svojej smrti v roku 1991. Vo veku piatich rokov bol Ratzinger v skupine detí, ktoré privítali mníchovského kardinála arcibiskupa Michaela von Faulhabera kvetmi. Zasiahnutý kardinálovým charakteristickým odevom neskôr v ten deň oznámil, že chce byť kardinálom. Navštevoval základnú školu v Aschau am Inn , ktorá bola na jeho počesť premenovaná v roku 2009. Jozef Ratzinger, vysvätený za kňaza v roku 1951 v rodnom Bavorsku , sa vydal na akademickú dráhu a koncom 50. rokov sa etabloval ako vysoko uznávaný teológ . Za riadneho profesora bol vymenovaný v roku 1958 vo veku 31 rokov. Po dlhej kariére profesora teológie na niekoľkých nemeckých univerzitách bol vymenovaný za arcibiskupa Mníchova a Freisingu a v roku 1977 pápežom Pavlom VI. vymenoval kardinála , čo je nezvyčajné povýšenie pre niekoho s malými pastoračnými skúsenosťami. V roku 1981 bol vymenovaný za prefekta Kongregácie pre náuku viery , jedného z najvýznamnejších dikastérií Rímskej kúrie. Od roku 2002 až do svojho zvolenia za pápeža bol aj dekanom kolégia kardinálov . Predtým, ako sa stal pápežom, bol „ štvrťstoročie hlavnou postavou na vatikánskej scéne“; ako jeden z najbližších dôverníkov Jána Pavla II. mal „neprekonateľný vplyv, pokiaľ ide o stanovovanie cirkevných priorít a smerovaní“. Od roku 1981 až do svojej smrti v roku 2022 žil v Ríme. Jeho plodné spisy vo všeobecnosti obhajovali tradičnú katolícku doktrínu a hodnoty. Pôvodne bol liberálnym teológom, ale po roku 1968 prijal konzervatívne názory.  Benedikt XVI. počas svojho pápežstva obhajoval návrat k základným kresťanským hodnotám , aby čelil rastúcej sekularizácii mnohých západných krajín . Popieranie objektívnej pravdy relativizmom a najmä popieranie morálnych právd považoval za ústredný problém 21. storočia. Učil dôležitosti katolíckej cirkvi a pochopeniu Božej vykupiteľskej lásky. Benedikt tiež oživil množstvo tradícií, vrátane povýšenia tridentskej omše na významnejšiu pozíciu.  Upevnil vzťah medzi katolíckou cirkvou a umením , presadzoval používanie latinčiny a znovu zaviedol tradičné pápežské rúcha , a preto bol nazývaný „pápežom estetiky“. Od polovice 80. rokov bol označovaný za „hlavnú intelektuálnu silu v Cirkvi“. Dňa 11. februára 2013 Benedikt nečakane oznámil svoju rezignáciu v prejave v latinčine pred kardinálmi, ako dôvod uviedol „nedostatok sily mysle a tela“ v dôsledku jeho vysokého veku. Jeho rezignácia nadobudla platnosť 28. februára 2013. Bol prvým pápežom, ktorý odstúpil od Gregora XII. v roku 1415, a prvým, ktorý tak urobil z vlastnej iniciatívy od Celestína V. v roku 1294. Ako emeritný pápež si Benedikt zachoval štýl Jeho Svätosti a oblečený v pápežskej farbe bielej. Dňa 13. marca 2013 ho vystriedal František a presťahoval sa do novozrekonštruovaného kláštora Mater Ecclesiae .vo Vatikáne na svoj odchod do dôchodku 2. mája 2013. Benedikt XVI na dôchodku sa neskôr príležitostne verejne objavil po boku Františka. Okrem svojho rodného nemeckého jazyka ovládal Benedikt určitú úroveň francúzštiny, taliančiny, angličtiny a španielčiny. Vedel tiež portugalsky , latinsky , biblickou hebrejčinou a biblickou gréčtinou . Bol členom viacerých spoločensko-vedných akadémií, napríklad francúzskej Académie des Sciences Morales et Politiques . Hral na klavíri a mal najradšej Mozarta a Bacha . 28. decembra 2022 pápež František na konci audiencie povedal, že Benedikt je „veľmi chorý“ a prosil Boha, aby ho „utešil a podporil v tomto svedectve lásky k cirkvi až do konca“. V ten istý deň riaditeľ Tlačového oddelenia Svätej stolice , Matteo Bruni , uviedol, že „V posledných hodinách došlo k zhoršeniu Benediktovho zdravia v dôsledku pribúdajúceho veku“ a že Benedikt bol v lekárskej starostlivosti. Uviedol tiež, že po Františkovej audiencii išiel tento do kláštora Mater Ecclesiae, kde bol Benedikt. Benedikt zomrel 31. decembra 2022 o 09:34 stredoeurópskeho času vo svojom sídle vo Vatikáne. Mal 95 rokov.utorok 29. novembra 2022

Svätá Katarína Labouré

 

Svätá Katarína Labouré pochádzala z burgundského kraja vo východnom Francúzsku. Tam sa narodila 2. mája 1806 v dedinke Fain-les-Moutiers (čít. fen-le-mutije). Bola deviata z jedenástich detí skromnej roľníckej rodiny. Jej pôvodné krstné meno bolo Zoe. Zoe vstúpila do noviciátu vincentiek 21. apríla 1830. S rehoľným rúchom prijala rehoľné meno Katarína. Práve v tom čase sa mohla zúčastniť na slávnostnom prenesení ostatkov sv. Vincenta de Paul z chrámu Notre Dame (čít. notr dam) do kaplnky lazaristov (ktorých založil sv. Vincent) na ulici rue de Sevres (čít. rú d´sévr). Už v tom čase sa začali prejavovať mimoriadne omilostenia mladej rehoľníčky v podobe videní. V súvislosti s prenesením ostatkov zakladateľa apoštolských spoločenstiev lazaristov a Dcér kresťanskej lásky Sestre Kataríne Labouré sa po tri dni zjavovalo srdce sv. Vincenta nad malou schránkou s jeho ostatkami v kaplnke noviciátneho domu sestier na ulici rue du Bac (čít. rú dü bak). V tom istom roku Sestra Katarína mala v júni videnia Pána Ježiša v Eucharistii a Krista Kráľa. Okrem toho od septembra do decembra zažila aspoň päť zjavení Panny Márie. Najdôležitejšie z nich sa odohralo 27. novembra, keď sa Panna Mária zjavila v podobe, podľa ktorej neskôr vyhotovili tzv. Zázračnú medailu P. Márie s nápisom „Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ Táto medaila sa rozšírila najmä po podivuhodnom obrátení židovského advokáta a bankára Alfonza Ratisbonna v januári 1842. Alfonz Ratisbonne bol veľkým odporcom kresťanstva, ale po prijatí Zázračnej medaily od priateľa sa pod vplyvom zjavenia Panny Márie stal kresťanom, katolíckym kňazom a spolu s bratom Teodorom založil rehoľné sestry a spoločenstvo kňazov Notre Dame de Sion (Sionskej Panny Márie) na obrátenie Židov. Náhle a nečakané obrátenie Alfonza Ratisbonna vyvolalo veľký ohlas a viedlo k cirkevnému schváleniu Zázračnej medaily.

1.Čo niesol Ježiš na plecích cestou na Golgotu?

2.Kto pokrstil svätého Pavla v Damasku?

3.Koho vzkriesil svätý Peter v Joppe?

4.Poznáme tri formy žbožnosti: modlitba, pôst a …?

5.Manželka Izáka?

6.Nápis na kríži?

7.V ktorom meste vyrastal Ježiš?

8.Kto sa stal apoštolom namiesto Judáša?

9.V ktorom meste uzdravil Peter Eneáša?

10.U koho sa Pavol učil zákonu u … ?

11.V akom príbuzenskom vzťahu boli Ezau a Jakub?

12.Cez akú rieku prešiel Jozue s vyvoleným ľudom do zasnúbenej země?

13.Manžel Betsabe?

14.Učiteľ po hebrejsky?

15.V akom meste bolo zoslanie Ducha Svätého?

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utorok 15. novembra 2022

Sviatok Alberta Veľkého

 

Albert Veľký patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Študoval na Padovskej univerzite. V roku 1223 vstúpil do rehole dominikánov. Neskôr učil v Hildesheime, Freiburgu, Regensburgu a v Štrasburgu. Potom odišiel učiť na Parížsku univerzitu, kde zároveň roku 1245 získal doktorát. Veľmi dôkladne sa vyznal v prírodných vedách, biológii, chémii, fyzike, astronómii, geografii, metafyzike a matematike. Takisto bol veľkým teológom a biblistom. V roku 1248 bol poslaný do Kolína nad Rýnom, kde viedol celú univerzitu. Zorganizoval šúdium a vôbec celý život kolínskej univerzity. V roku 1254 bol zvolený za provinciálneho predstaveného dominikánskej rehole v Teutonii. Často cestoval z kláštora do kláštora a povzbudzoval členov rehole, aby žili svoj život zodpovedne. Pápež Alexander IV. ho v roku 1260 ustanovil za biskupa Regensburgu. Aj tu pokračoval vo svojej všestrannej činnosti vo všetkej skromnosti a pokore. Ani ako biskup sa nevzdal skromného a pokorného spôsobu života. Zomrel v Kolíne, pochovali ho v kostole sv. Ondreja. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Gregor XV. v roku 1622, za svätého pápež Pius XI. v roku 1931, ktorý mu zároveň udelil titul učiteľ Cirkvi. Albert Veľký zomrel 15. novembra 1280 v Kolíne nad Rýnom. V roku 1931 bol svätorečený a vyhlásený za učiteľa cirkvi, v roku 1941 za patróna prírodovedcov.

1.      Kto nariadil prvý súpis ľudu?

2.      Posledný zo siedmych hlavných hriechov?

3.      V akom príbuzenskom vzťahu boli Jakub a Ezau?

4.      Tretia sviatosť?

5.      Manželka Jakuba za ktorú slúžil štrnásť rokov?

6.      Rieka pretekajúca mestom Rím?

7.      Druhý pražský biskup?

8.      Kam ušla svätá rodina před Herodesom?

9.      Druhý zo siedmych hlavných hriechov?

10.  Kto vysluhuje sviatosť zmierenia?

11.  V ktorej krajine bol kráľom Nabuchodonozor?

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

 

 

 

 

 

 
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 
8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 
11.