sobota 29. septembra 2012

List so zákopov

"Drahí rodičia" 25.6.1916
Dnes máme konečne deň oddychu, ale neviem či bude celý, nuž som sa prichytil lístok Vám napísať. Na fronte je ticho skoro celý deň, nad poliami spieva škovránok, slniečko tak mile svieti, sedím v zákope bezpečnej tak pred guľkami. Ale i tak nebolo by sa treba čoho báť, lebo na pískanie guliek som už dávno zvyknutý, ani brvou nepohnem...
(vydali Národnie Noviny, 1916)

Výskumné metódy

Výskumná metóda je prostriedok na zber empirických údajov. Každá výskumná metóda predstavuje súbor viac-menej ustálených postupov, ktoré používa výskumník pri svojej práci v teréne. V kvalitatívnom výskume sú tieto postupy voľnejšie ako pri kvantitatívnom výskume, ale aj tu možno stanoviť isté zásady práce. Kvalitatívny výskum používa tieto výskumné metódy:
- pozorovanie
- interview
- obsahová analýza produktov (denníkov, novín, listov časopisov)

piatok 28. septembra 2012

Ekumenicke koncili

Prvý Nícejský odsúdenie Ariánovho bludu, Ježiš Kristus je jednej podstaty s otcom. Prvý carihradský odvrhnutie bludnej náuky, ktorá popierala božstvo Svätého Ducha. Efezský odsúdenie Nestóriovho bludu podla ktorého v Kristovi boli dve odlišné osoby. Chalcedónsky odsúdenie monofyzitizmu. Druhý carihradský odmietnutie pochybnej náuky niektorých východných teológov. Tretí carihradský odsúdenie monoteletizmu a potvrdenie pravoverného učenia podľa ktorého mal Ježiš Kristus dve vôle Božskú a ľudskú. Druhý nicejský odmietnutie obrazoborectva a prijatie, že úcta obrazov Panny Márie nieje modlárstvom. Štvrtý carihradský odsúdenie Fócia ako protikánonického carihradského patriarchu.

pondelok 24. septembra 2012

Joseph Ratzinger

Joseph Ratzinger nasce a Marktl am Inn, Germania, il 16 aprile del 1927. Suo padre era un commissario di gendarmeria e proveniva da una famiglia di agricoltori dalle condizioni economiche piuttosto modeste. La madre era figlia di artigiani e prima di sposarsi aveva fatto la cuoca.
Ha trascorso l´infanzia e l´adolescenza a Traunstein, una piccola citta vicino alla frontiera con I´Austria, a circa 30 km da Salisburgo.
Dal 1946 al 1951 ha studiato filosofia e teologia presso la Scuola superiore di filosofia e teologia di Frisinga e presso l´Universita di Monaco e il 29. giugno del 1951 e stato ordinato sacerdote.

utorok 18. septembra 2012

Zikkurat

Veža v Bábeli mala podobu stupňovitej veže so schodmi v tvare pyramídy. Takéto stavby sa volali zikkuraty a budovali sa v mezopotámskych mestách pri chrámoch. Ľudia verili, že takto sa dostanú bližšie k Bohu.

štvrtok 13. septembra 2012

sv. Pavol

Keď sme sa šli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha (démona) a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za ním vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy." A robila to mnoho dní. Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu: " V mene Ježiša Krista ti rozkazujeme, aby si z nej vyšiel!" A v tej hodine vyšiel. 

Dvadsať premárnených rokov

V novinách SME sa 12. septembra 2012 objavil článok učiteľa Gejzu Sitkeya. Píše v ňom keď som na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia nastupoval do školstva, bol plat učiteľa v čistom 1600 korún. Vtedy končil základnú školu s opakovaním jedného ročníka jeden žiak, s ktorým som sa stretol o dva roky. Prišlo aj na to, čo robí a koľko zarába. Pochválil sa, že pracuje ako závozník a v čistom zarába 2600 korún. Myslím si, že aj dnes sú na tom podobne učitelia. Je to výsmech spoločnosti!