pondelok 30. apríla 2012

Na hodine KNB

Štúdium prísne teologických disciplín žiakov moc nezaujalo, je problém v učiteľovi? Veď príbeh o Albrechtovi Durerovi bol taký pútavý. Nemenovaná žiačka dostala päťku preto lebo neposlúchla učiteľa a nepracovala na hodine. A nakoniec zlatý klinec programu prišli najlepší žiaci školy na hodinu asi preto že som očarujúci.

Priniesť niečo netradičné

Netradičné pomôcky sú pre žiakov vždy príjemným oživením. A pritom to môžu byť úplne bežné veci, ktoré máte doma. Napríklad balíček kariet pri kombinatorike alebo obyčajná mäkká loptička na etickej výchove môžu hneď žiakov prebudiť.

Kto má peniaze ma všetko?

Kto má peniaze má všetko mohlo by to byť v tejto samozrejmé. Poväčšine tomu tak aj je, ale niekto hovorí, že spravodlivosť príde aj na tých ktorý majú veľa, ale kto má veľa nie je to zlé keď koná ozaj dobro.

Osadenstvo na Cirkevnej škole

Na cirkevných školách na Slovensku a myslím si, že aj inde vo svete sú normálny žiaci t.j. taký ktorý sú aj na štátnych poprípade aj na súkromných školách. Možno to znie neuveriteľne, ale niekedy sú až príliš "normálny".

štvrtok 26. apríla 2012

Prvotná cirkev v Jeruzaleme

Po nanebovstúpení Pána sa začala formovať prvotná církev kresťanov. Tvorili ju prevažne Ježišovi učeníci spolu s tými, ktorí kladne reagovali na kázanie apoštolov. Ako prvé bolo založené spoločenstvo v Jeruzaléme. Skupina pokrstených veriacich vzbudzovali dojem sekty vo vnútri judaizmu, v Skutkoch sa o nej píše ako o "nazirejskej sekte" Cirkev sa začala rozrastať a jej členmi sa stali i kňazi a farizeji. Sk 6:7; 15:5; 21:20. Od samotného počiatku boli medzi nimi i grécky hovoriaci židia z diaspóry, ktorí z rôznych príčin prebývali v Jeruzaléme. Väčšina z nich bola majetnejšia ako židia jeruzalémski a prispievali do spoločnej pokladnice. Bolo nutné ustanoviť komisiu, ktorá by rozdelovala podporu tým, ktorí ju potrebovali. Podľa mien týchto členov komisie 2 išlo o spomínanýchhelénistov (grécky hovoriacich židov). Práve tento moment naznačuje, ako Evanjelium presiahlo úzke hranice judaistického kresťanstva. Okrem rozdeľovania podpory, mali títo siedmi zastávať v spoločenstve i službu okolo "stolov". Nešlo o nič viac ako o vnútorný poriadok v spoločenstve aby tí, ktorí boli poverení službou slova sa jej mohli plne venovať a tí, ktorí boli v spoločenstve prítomní mohli (ako bolo zvykom) prijať pohostenie bez toho aby vyrušovali a bez toho aby sa cítili byť o niečo ukrátení voči iným. 

utorok 24. apríla 2012

Duchovná obnova deviatakov na CZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch

V pondelok dňa 23.4.2012 sme sa spolu s deviatakmi vybrali ku kaplnke Panne Márii v Šuranoch. Tieto naše kroky boli cieľom duchovnej obnovy, ktorej hlavným cieľom bolo Povolanie. Pod vedením vdp. Rudolfa Daňa sme prežili nádherný a hodnotný deň, ktorý nás posilnil. Odslúžená svätá omša bola naozaj ako v období ranného kresťanstva. Žiaci boli svedkami slávenia svätej omše z obdobia Tridentského koncilu. Snažili sme sa naplniť tieto slová Katechéza je výchova detí, mládeže i dospelých vo  viere. Obsahuje najmä vyučovanie kresťanskej náuky, ktorá  sa spravidla podáva organickým a systematickým spôsobom,  s cieľom uviesť do plnosti kresťanského života. Záver tvorili piesne a pobyt v prírode.