pondelok 29. septembra 2014

Sekularizmus

Sekularizmus je zosvetšťovanie náboženských hodnôt, je to proces odchodu od náboženstva, ktorý sa odohrával na úrovni inštitúcii aj na odchode od viery v Boha  u veriacich. Sekularizmus bezbožníctvo je zreteľné protináboženská ideológia jednoznačne smerujúca k zničeniu všetkých foriem a prejavov náboženstva v osobnej i spoločenskej rovine. 

Útek do Egypta

Po ich  odchode sa Jozefovi vo sne zjavil anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Zeus

Meno najvyššieho gréckeho boha je príbuzné indickému Dyaus, staronenemeckému Ziu a latinskému Jupiter, kde zaznieva spoločný indoeurópsky koreň div, čo znamená: hádzať, strielať, blýskať, preto i Zeusje predovšetkým pánom bleskov a hromov. Je premenlivý ako nebo, nad ktorým vládne, a podchvíľou ukazuje inú tvár. Je to naozaj mocný boh. Keby sa lano zo zlata upevnilo na vrchole neba a keby sa naň zavesili všetci bohovia a všetky bohyne, nevládali by stiahnúť Dia na zem. Ale keby on sám trhol tým lanom, všetkých bohov aj s morom a zemou by zdvihol do výšky a priviazal ku skale na Olympe. Aspoň on sám sa takto chvastal. Ares boh vojny, ktorý sa málo čomu tak dobre rozumel ako všetkému, čo sa týkalo fyzickej sily, sa nahlas rozčuľoval: "Nepopieram, že Zeus je silnejší a mohutnejší ako každý z nás, ale že by sme všetci spolu pred ním tak málo znamenali, to mi nijako nejde do hlavy."

sobota 20. septembra 2014

Artemis

Artemis bola Apolónova sestra. Bola rovnako krásna ako on, nemyslela však na manželstvo a zostal naveky pannou ako Aténa. Dostal sa jej prívlasok Čistá a všeobecne sa vedelo, že mužom nedovolí na seba ani pozrieť, o čom sa najbolestnejšie presvedčil mladý Aktalón. Artemis bola ozajstná kráľovná lesov.

piatok 19. septembra 2014

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.
Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.
Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.

Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.

Pekné ba priam nádherné čítanie i slová sv. Pavla v liskt Korinťanom. . 

streda 10. septembra 2014

Dôvera

A teraz mu zverujem všetko. Veď je to Otec. Jeho prozretelnosť zahŕňa všetko. Z hlavy ti nespadne ani jediný vlas bez toho, aby nevedel prečo. Nepochybuj o jeho múdrosti. My nedokážeme pochopiť Božie cesty. Dôveruj mu preto úplne, bezvýhradne. (Romano Guardini)